Přejít k hlavnímu obsahu

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU

Kontaktní pracoviště FADN v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací se sídlem: Mánesova 75, Praha 2, 120 00, je pověřeno ministrem zemědělství provozovat Zemědělskou účetní datovou síť (FADN) v ČR. V České republice je síť FADN zavedena na základě zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. ze dne 24. 9. 1997 (ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 173/2004 Sb. ze dne 2. 4. 2004 o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky, Nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství, a prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/220 ze dne 3. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii.

Bližší údaje o ochraně Vašich osobních údajů uvádíme níže formou otázek a odpovědí:

Jaké Vaše osobní údaje UZEI zpracovává?
Pouze osobní údaje, které nám byly z Vaší strany předány, a dále ty, jejichž zpracování ukládají ÚZEI výše uvedené právní předpisy – vyhláška Ministerstva zemědělství č. 173/2004 Sb., Nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220., a které jste vyplnili ve formulářích připravených pro účely dodání dat do sítě FADN.

Za jakým účelem ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává a na základě jakého titulu?

ÚZEI zpracovává Vaše osobní údaje za účelem jejich zasílání Evropské komisi, která je používá pro sestavení databáze účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii – síť FADN. ÚZEI je následně uchovává pro účely případné kontroly provedených šetření a následně zpracovává pro účely historického či vědeckého výzkumu či pro statistické účely. ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává na základě titulu splnění právní povinnosti, která mu byla Ministerstvem zemědělství ČR uložena listinou, kterou byl ÚZEI zřízen.

Jakým osobám předá UZEI Vaše údaje, kdo je jejich příjemcem?

Vámi předané údaje předáváme dále Evropské komisi.

Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány pro účely případné kontroly ze strany Evropské komise ohledně posouzení souladu mezi sesbíranými a jí předanými údaji, a následně budou dále dlouhodobě zpracovávány pro účely historického či vědeckého výzkumu či pro statistické účely, například pro sledování dlouhodobých trendů v zemědělství.

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?
  • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám UZEI na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na opravu, tedy aby UZEI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby UZEI omezil zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby UZEI aktualizoval Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze