Přejít k hlavnímu obsahu

Vyčíslení zvláštních nákladů u neinvestičních opatření u organizací producentů

Ústav zemědělské ekonomiky a informací se sídlem: Mánesova 75, Praha 2, 120 00, je pověřen Ministrem zemědělství vypracovat tematický úkol s názvem “Vyčíslení zvláštních nákladů u neinvestičních opatření u organizací producentů“.

Bližší údaje o ochraně Vašich osobních údajů uvádíme níže formou otázek a odpovědí:
Jaké Vaše osobní údaje ÚZEI zpracovává?

Pouze osobní údaje, které nám byly z Vaší strany předány.

Za jakým účelem ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává a na základě jakého titulu?

Na základě tematického úkolu, který byl zadán v souladu s nařízením Evropské komise 2022/126, přílohy III, bodu 1, ÚZEI zpracovává Vaše osobní údaje za účelem kalkulace výše sazby zvláštních nákladů u neinvestičních akcí pro jednotlivé sektory; jmenovitě na tyto akce:

 

V sektoru ovoce a zelenina: 

 1. opatření nebo služby ke zvýšení přirozené úrodnosti půd (jmenovitě mulčování, nastýlání, drcení větví a kořenů)
 2. zajištění služby vratných obalů (např. l Europool systém nebo IFCO systems)
 3. nákup roubovaných rostlin (jmenovitě rajčat, okurek a melounů)
 4. monitoring škůdců pomocí feromonových lapačů
 5. služby nebo vybavení k automatizovaným pastím s kamerou
 6. výzkum v oblasti šetrných technologií pěstování ovoce a zeleniny, integrované produkce (jmenovitě experimentální výsadba)

 

V sektoru brambor:

 1. zajištění služby vratných obalů (např. Europool systém nebo IFCO systems)

 

V sektoru okrasných rostlin: 

 1. pronájem přepravních vozíků (CC vozík) a vratných přepravných obalů – vodní paleta
 2. výdaje na zavedení a provoz biologicky rozložitelných obalů, kontejnerů a dalších materiálů
 3. monitoring škůdců pomocí signalizačních pásek a lapačů
 4. výdaje spojené s roubováním rostlin (jmenovitě řezané a kontejnerové rostliny)

 

ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává na základě titulu splnění právní povinnosti, která mu byla Ministerstvem zemědělství ČR uložena listinou, kterou byl ÚZEI zřízen.

Jakým osobám předá ÚZEI Vaše údaje, kdo je jejich příjemcem?

Výstupem jsou pouze zprůměrovaná data a není možné dohledat, které subjekty data poskytly.

Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány pro účely případné kontroly ze strany státních orgánů a následně budou dále dlouhodobě zpracovávány pro účely historického či vědeckého výzkumu či pro statistické účely, například pro sledování dlouhodobých trendů v zemědělství.

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?
 • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám ÚZEI na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu, tedy aby ÚZEI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnil neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo, aby ÚZEI omezil zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo, aby ÚZEI aktualizoval Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
 • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.