Přejít k hlavnímu obsahu

Každoročně řešíme řadu interních projektů v rámci interní grantové soutěže, které zabezpečují rozvoj vědecko-výzkumných činností ÚZEI jako výzkumné organizace v souladu s mezinárodními trendy, aktuálními tématy a požadavky praxe i Ministerstva zemědělství, což vede mimo jiné k implementaci nových témat, která jsou posléze využita v rámci tematických úkolů zpracovávaných pro Ministerstvo zemědělství. Touto aktivitou se také prohlubuje znalostní báze zaměstnanců a odráží se v publikační činnosti

Interní projekty jsou rozděleny do tří kategorií – interní výzkumné projekty (IVP), interní vývojové projekty (IDP) a interní podpůrné projekty (IPP). 

Interní výzkumné projekty (IVP)

V tomto typu projektů autoři řeší nová a aktuální témata, usilují o zpravidla užší cíle, kladou výzkumné hypotézy a rozvíjejí teoreticko-metodologickou a metodickou bázi ÚZEI. Jejich cílem je generovat nové znalosti (pro ÚZEI, resp. v rámci ČR či s mezinárodním přesahem) a výstupy do velké míry směřují do vědecké komunity (publikace v odborných / impaktovaných periodikách).

Interní vývojové projekty (IDP)

Interní vývojové projekty nemají za cíl generovat primárně nové věcné znalosti, spíše se snaží již získané znalosti aplikovat. Jejich smyslem je, aby svými výstupy napomohly kvalitnímu plnění tematických úkolů nebo poskytování nových služeb. Doplňují tak jiné činnosti ÚZEI po metodické, modelové nebo datové stránce.

Interní podpůrné projekty (IPP)

Tyto typy projektů jsou zaměřeny na softwarovou, datovou či technicko-organizační podporu výzkumu nebo na diseminaci výzkumu. Jedná se tedy o např. projekty vyvíjející nový software či aplikaci software nebo o projekty zaměřené na věcnou přípravu a organizaci workshopů, konferencí atd.

Interní projekty

Filtrovat dle roku

Alternativy řízení rizik v českém zemědělství
Interní výzkumný projekt
2022
Definice výzkumných priorit v oblasti sdílení znalostí v zemědělství v ČR
Interní podpůrný projekt
2022
Demonstrační farmy pro Climate Smart Farming
Interní podpůrný projekt
2022
Environmentálně udržitelné hospodaření farem: zahraniční zkušenosti a možnost uplatnění pro hodnocení farem v českých ANC
Interní vývojový projekt
2022
Maloobchod jako aktér udržitelného řetězce
Interní výzkumný projekt
2022
Matematické modelování ekonomických a ekologických procesů v agrárním sektoru, zejména s ohledem SZP 2023+
Interní výzkumný projekt
2022
Mladí vedoucí českých zemědělských podniků
Interní podpůrný projekt
2022
Multikriteriální hodnocení dopadů SZP na multifunkčnost zemědělství Evropské unie a jejich členských zemí – ETAPA 2022
Interní vývojový projekt
2022
Nové technologie v chovu prasnic zohledňující jejich přirozené chování
Interní podpůrný projekt
2022
Odolnost zemědělských podniků v krizových obdobích
Interní výzkumný projekt
2022
Oportunitní náklady zemědělských podniků ve FADN
Interní výzkumný projekt
2022
Pěstování luskovin v EU a v ČR
Interní vývojový projekt
2022
SMART FADN – příprava na FSDN
Interní podpůrný projekt
2022
Uspořádání odborné konference ÚZEI z výsledků výzkumu, které vznikly za přispění institucionální podpory
Interní podpůrný projekt
2022
Velké zemědělské podniky – technická efektivnost a společenská odpovědnost
Interní výzkumný projekt
2022
Zemědělství a zemědělské školství v empirických výzkumech ÚZEI – dokončení studie
Interní podpůrný projekt
2022
Alternativy řízení rizik v českém zemědělství
Interní výzkumný projekt
2021
Dokončení a vydání monografie k problematice hospodaření zemědělců v méně příznivých oblastech ČR
Interní podpůrný projekt
2021
Klasifikace převodů z hlediska budoucího zemědělského využití s pomocí nástrojů GIS
Interní podpůrný projekt
2021
Matematické modelování ekonomických a ekologických procesů v agrárním sektoru, zejména s ohledem SZP 2023+
Interní vývojový projekt
2021
Mladí vedoucí českých zemědělských podniků
Interní výzkumný projekt
2021
Multikriteriální hodnocení multifunkčnosti zemědělství ČR a SR na bázi srovnání se zeměmi EU
Interní vývojový projekt
2021
Návrh přístupu ke kalkulaci sazby k tzv. platbě za výsledek v rámci přípravy SZP 2023+
Interní výzkumný projekt
2021
Oportunitní náklady zemědělských podniků ve FADN
Interní výzkumný projekt
2021
Organizace uvádění produktů integrované produkce (ovoce a zeleniny) na trh
Interní výzkumný projekt
2021