Přejít k hlavnímu obsahu

Udržitelnost okopanin (konzumní brambory, cukrová řepa) v ČR do roku 2020 a v novém programovém období SZP 2021+

Ústav zemědělské ekonomiky a informací se sídlem: Mánesova 75, Praha 2, 120 00, vypracovává interní podpůrný projekt 1119/2019 s názvem „Udržitelnost okopanin (konzumní brambory, cukrová řepa) v ČR do roku 2020 a v novém programovém období SZP 2021+“.

Bližší údaje o ochraně Vašich osobních údajů uvádíme níže formou otázek a odpovědí:
Jaké Vaše osobní údaje ÚZEI zpracovává?

ÚZEI zpracovává pouze osobní a identifikační údaje, které nám byly z Vaší strany, tj. Svazu pěstitelů cukrovky Čech, předány.

Za jakým účelem ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává a na základě jakého titulu?

Hlavním cílem interního podpůrného projektu je analýza negativních i pozitivních dopadů na pěstování cukrové řepy a konzumních brambor s přihlédnutím na úbytek plochy, klesající rentabilitu, volatilitu cen, pokles soběstačnosti, změnu nákladů, změny nabídky POR, hnojení – ochrana ŽP, nedostatek pracovních sil apod. a uvedení předpokladů udržitelnosti pěstování v ČR v podmínkách budoucího období do roku 2021 a dále. Získaná data budou podkladem pro zpracování analýzy sektoru cukrová řepa-cukr před stanovením nových nástrojů SZP 2021+.

Jakým osobám předá ÚZEI Vaše údaje, kdo je jejich příjemcem?

Příjemcem a uživatelem dat je ÚZEI. Konkrétní osobní údaje ÚZEI nikomu nepředává. Výstupy v agregované podobě, ze kterých nelze zpětně dohledat konkrétní osoba, mohou být zveřejněny v rámci studie veřejnosti.

Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány pro účely případné kontroly ze strany státních orgánů a následně budou sloužit pro statistické účely, například pro sledování dlouhodobých trendů v zemědělství.

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?
  • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám ÚZEI na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na opravu, tedy aby ÚZEI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI omezil zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI aktualizoval Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.