Přejít k hlavnímu obsahu

Sledování potravinových ztrát a potravinového odpadu v celém potravinovém řetězci

Ústav zemědělské ekonomiky a informací se sídlem: Mánesova 75, Praha 2, 120 00, je pověřen Ministrem zemědělství vypracovat tematický úkol s názvem Sledování potravinových ztrát a potravinového odpadu v celém potravinovém řetězci.

Bližší údaje o ochraně Vašich osobních údajů uvádíme níže formou otázek a odpovědí:
Jaké Vaše osobní údaje ÚZEI zpracovává?

Pouze osobní údaje, které nám byly z Vaší strany předány.

Za jakým účelem ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává a na základě jakého titulu?

ÚZEI zpracovává osobní údaje za účelem splnění tematického úkolu, který mu byl zadán Ministerstvem zemědělství. Sběr dat o potravinovém odpadu a potravinových ztrátách je jedním z opatření k zamezení plýtvání potravinami. Data jsou nutná pro indikaci podílu ztrát a plýtvání v jednotlivých článcích potravinového řetězce. Data o potravinovém odpadu za rok 2020, mají být povinně hlášena Evropské komisi na základě nového legislativního požadavku navazujícího na směrnici 2008/98/ES o odpadech. Osobní údaje jsou využívány pro vytvoření odhadu týkajícího se množství potravinových ztát a potravinového odpadu vznikajícího v odvětví pěstování ovoce. ÚZEI osobní údaje následně uchovává pro účely případné kontroly provedených šetření a následně zpracovává pro účely historického či vědeckého výzkumu či pro statistické účely. ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává na základě titulu splnění právní povinnosti, která mu byla Ministerstvem zemědělství ČR uložena listinou, kterou byl ÚZEI zřízen.

Jakým osobám předá ÚZEI Vaše údaje, kdo je jejich příjemcem?

Ve výstupech pro ministerstvo zemědělství jsou data pouze anonymizovaná, případně agregovaná.

Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány pro účely případné kontroly ze strany státních orgánů a následně budou dále dlouhodobě zpracovávány pro účely historického či vědeckého výzkumu či pro statistické účely, například pro sledování dlouhodobých trendů v zemědělství.

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?
  • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám ÚZEI na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na opravu, tedy aby ÚZEI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li pro to splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI omezil zpracování osobních údajů, budou-li pro to splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI aktualizoval Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.