Přejít k hlavnímu obsahu

Šetření nákladovosti výroby vybraných potravinářských výrobků

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (dále jen ÚZEI) se sídlem: Mánesova 75, Praha 2, 120 00, zpracovává pro Ministerstvo zemědělství ČR tematický úkol s názvem „Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11)“ a realizuje projekty v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032, ZEMĚ II.

Bližší údaje o ochraně Vašich osobních údajů uvádíme níže formou otázek a odpovědí:
Jaké Vaše osobní údaje ÚZEI zpracovává?

Pouze osobní údaje, které nám byly z Vaší strany předány.

Za jakým účelem ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává a na základě jakého titulu?

Na základě tematického úkolu s názvem Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11) ÚZEI zpracovává Vaše osobní údaje za účelem vyhodnocování ekonomiky výroby vybraných potravinářských výrobků. ÚZEI tyto údaje využije pouze pro účely:
a) zpracování výstupu z tematického úkolu s názvem Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11) v roce 2023 a b) pro realizaci projektů v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032, ZEMĚ II.
ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává na základě titulu splnění právní povinnosti, která mu byla Ministerstvem zemědělství ČR uložena listinou, kterou byl ÚZEI zřízen.

Jakým osobám předá ÚZEI Vaše údaje, kdo je jejich příjemcem?

Výstupem jsou pouze agregovaná data a není možné dohledat, které subjekty data poskytly.

Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány pro účely případné kontroly ze strany státních orgánů a následně budou dále dlouhodobě uchovávány pro účely historického či vědeckého výzkumu či pro statistické účely. Zejména je však nutné údaje uchovat pro případné doložení věrohodnosti údajů.

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?
  • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám ÚZEI na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na opravu, tedy aby ÚZEI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnil neúplné osobní údaje, budou-li pro to splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI omezil zpracování osobních údajů, budou-li pro to splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI aktualizoval Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li pro to splněny podmínky.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.