Přejít k hlavnímu obsahu

Model FARMA-5 pro ekonomickou a ekologickou optimalizaci zemědělských podniků

Foltýn, I., Kučera, J., Trantinová, M., Voltr, V., Zedníčková, I., Pavka, P., Zapletal, M.

V současné době se zvyšují požadavky na zemědělské hospodaření ve směru trvalé udržitelnosti. Jedná se zejména o posilování pozitivních a eliminaci negativních dopadů na životní prostředí jako je eroze, nežádoucí kontaminace zemědělské půdy apod.
Pro tyto účely byl navržen a schválen projekt Technologické agentury ČR „Model FARMA 5 - Poradenský optimalizační systém pro simulaci optimálního chování zemědělských podniků ve vztahu k trvalé udržitelnosti zemědělství a zemědělským technologiím šetrným k životnímu prostředí s propojením na geografický informační systém“.
Poradenský systém FARMA 5 se skládá z následujících komponentů: matematický model FARMA 5 pro prostorovou optimalizaci výrobní struktury podniku na bázi půdních bloků, vytvořený v systému GAMS; model ERO 1 pro stanovení erozního ohrožení podniku na bázi GIS opírající se o klasifikaci BPEJ; modely EMI 1, IMI 1, DEP 1 pro stanovení dopadů atmosférické depozice dusíku do zemědělské půdy prostřednictvím bilance NPK.
Matematický optimalizační model FARMA 5 vypočítá optimální výrobní strukturu podniku vyhovující zadaným vstupům na základě variantního zadání optimalizace, a to ekonomické optimalizace (maximalizace zisku podniku bez ohledu na ekologická omezení), ekologické optimalizace 1 (maximalizace zisku podniku při současném zohlednění erozního ohrožení stanoveného modelem ERO 1), ekologické optimalizace 2 (maximalizace zisku podniku při současném zohlednění bilance N ve vztahu k výsledkům modelů EMI 1, IMI 1, DEP 1) a ekologické optimalizace 3 (maximalizace zisku podniku při různých kombinacích ekologické optimalizace 1 a 2). Využití poradenského systému FARMA 5 se předpokládá jak na podnikové úrovni, tak pro decizní sféru na úrovni MZe pro simulaci dopadů budoucích variant agrární politiky.

Foltýn, I., Kučera, J., Trantinová, M., Voltr, V., Zedníčková, I., Pavka, P., Zapletal, M.
ČZU PEF, sborník z 23. mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy, 2014, s. 74-86, ISBN 978-80-213-2545-6