Přejít k hlavnímu obsahu

Hodnocení ekonomických aspektů protierozní ochrany zemědělské půdy (certifikovaná metodika)

Metodika byla vypracována díky podpoře MZe ČR v rámci řešení výzkumného záměru Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., MZE0002704902 „Integrované systémy ochrany a využití půdy, vody a krajiny v zemědělství a rozvoji venkova“, konkrétně je výstupem projektu 04, etapy 03 „Efektivnost a ekonomické aspekty vybraných opatření ochrany půdy a vody“. Publikování a využívání metodiky doporučil SPÚ osvědčením č. 23/2014-VÚMOP ze dne 28. 3. 2014. Cílem metodiky je přispět k uplatňování opatření pro ochranu zemědělské půdy, zejména v rámci pozemkových úprav.

Spoluautoři Pražan, J., Koutná, K. (ÚZEI)

Praha, VÚMOP, v.v.i., 2014, 50 s., ISBN 978-80-87361-26-9

Konečná, J. a kol.

Metodika je dostupná zde.