Přejít k hlavnímu obsahu

Publikační činnost

Postoj české zemědělské praxe k ochraně půdy proti degradaci vlivem vodní eroze půdy
Trantinová, M.
2011
Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI jako moderní resortní informační centrum
Kvítek, M. et al.
2011
Panorama potravinářského průmyslu 2010
Mezera, J., Mejstříková, L., Plášil, M.
2011
České zemědělství šest let po vstupu do Evropské unie
Bašek, V. a kol.
2010
Rentabilita zemědělských komodit - ekonomicko-matematické predikce
Foltýn, I., Zedníčková, I.
2010
Nákladovost zemědělských výrobků v ČR za rok 2008
Poláčková, J. a kol.
2010
Konkurenceschopnost potravinářského sektoru ČR
Plášil, M., Mezera, J. a kol.
2010
Ročenka ÚZEI 2009
2010
Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní
Plášil, M. a kol.
2010
Predikce rentability zemědělských komodit do roku 2014 (certifikovaná metodika)
Foltýn. I. a kol.
2010
Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství
Poláčková, J. a kol.
2010
Metodika aplikace společných kritérií EU pro redefinici LFA v podmínkách ČR
Kučera, J., Štolbová, M.
2010
Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2008
Pohlová, K.
2010
Agrární trh práce
Spěšná, D. a kol.
2009
Mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů zemědělských podniků v EU (Postavení ČR v EU za období 2004-2007 podle FADN)
Bašek, V., Kraus, J.
2009
Zdanění a sociální zabezpečení v zemědělství - srovnání situace ČR a vybraných států
Vilhelm, V., Picková, A.
2009
Širší souvislosti rakouského ovocnářství a zelinářství
2009
Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin
Štiková, O., Sekavová, H., Mrhálková, I.
2009
Dopady agrární politiky na vybrané zemědělské komodity před a po vstupu ČR do EU
Foltýn, I. a kol.
2009
Analýza nákladů a rentability vybraných zemědělských výrobků 2002-2006
Poláčková, J. a kol.
2009