Přejít k hlavnímu obsahu

Oznámení na protiprávní jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) byla v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“) pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

Oznamovatelem může být osoba, která vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost pro ÚZEI. Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu (v pracovním poměru a právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr),
b) dobrovolnická činnost,
c) odborná praxe, stáž.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Přijímání oznámení od osoby, která pro ÚZEI nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, se vylučuje.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v ÚZEI, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v ÚZEI a které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
1.  finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

ÚZEI deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále zaručuje naprostou ochranu před odvetnými opatřeními ze strany ÚZEI. Z ochrany jsou vyloučena vědomě nepravdivá oznámení. Tedy oznámení informací, o nichž neměl oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že jsou pravdivé. Oznamovatel si nemusí být absolutně jist, že k oznamovanému jednání skutečně došlo, dochází či má dojít v budoucnu, nicméně pravdivosti oznamovaných informací musí nasvědčovat okolnosti.

V souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria zákona o ochraně oznamovatelů k dispozici níže uvedené komunikační kanály ÚZEI:

Příslušná osoba: JUDr. Pavla Čuhelová, tel. 222 000 337
Zástupce příslušné osoby: Ing. Andrea Pekárková, tel. 222 000 309
Zabezpečená e-mailová adresa: vos@uzei.cz
Osobně:
Po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.
Písemná komunikace:
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Mánesova 1453/75
120 00 Praha 2
Obálka musí být zalepena a označena: VOS, NEOTVÍRAT, POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY
V případě písemného oznámení lze také vyplnit zabezpečený online formulář na webových stránkách https://forms.office.com/r/xR96XvKXpK

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání v ÚZEI lze využít další komunikační kanály:
Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti písemně (oznamovatel@msp.justice.cz) či ústně (tel.: 221 997 840) s žádostí o konzultaci v této věci.

Oznamovatel může oznámení vždy podat rovněž orgánu veřejné moci příslušnému k řešení oznamovaného protiprávního jednání podle jiných právních předpisů (v případě trestního oznámení jde o policejní orgán a státního zástupce, v případě oznámení přestupku jde o věcně a místně příslušný správní orgán atd.), a to vnitrostátnímu i unijnímu.