Přejít k hlavnímu obsahu

Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců ÚZEI je možno oznámit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi ÚZEI nebo přímo řediteli ÚZEI nebo je možné využít záznamník protikorupční telefonní linky MZe: 221 812 275 nebo elektronicky na adresu: korupce@mze.cz. Podání výše uvedenými způsoby lze podat anonymně i neanonymně. Podezření na korupční jednání je možno oznamovat také písemně i osobně přímo na odbor auditu a supervize MZe.

Oznámení by mělo obsahovat následující informace:

  • Identifikace osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání;
  • podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu;
  • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů a institucí EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU, lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):

https://anti-fraud.ec.europa.eu/investigations_cs

nebo na následující poštovní adresu:
OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II, 30
1000 Bruxelles/Brussel
Belgie 

ÚZEI, stejně jako MZe, jasně deklarují ochranu oznamovatelů. Jakékoliv oznámení učiněné dle předchozích odstavců nebude postihováno, a to ani nepřímo. Principem ochrany oznamovatelů je nastavení postupů a pravidel, které zajišťují podporu a ochranu osobám, jež v dobré víře upozorňují na možné korupční jednání či jiné protiprávní nebo neetické jednání. Součástí ochrany oznamovatelů je systém nestranného posuzování jakéhokoli jednání vůči zaměstnanci, které lze považovat za hrozbu, diskriminaci nebo represi za to, že podal oznámení o podezření na uskutečnění výše zmíněného jednání. Stejně jsou chráněni zaměstnanci, u kterých se v rámci posouzení neprokáže pochybení.