Přejít k hlavnímu obsahu

Realizací genderového auditu Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“) v období na přelomu roku 2021 – 2022 byl zhodnocen stávající stav genderové citlivosti ÚZEI, byla odhalena silná místa včetně míst slabých, pro která, za účelem jejich zlepšení, byla navržena doporučení. Doporučení jsou součástí plánu genderové rovnosti (dále jen „GEP“), který je nástrojem pro systematické řešení genderové problematiky v organizaci. Pro ÚZEI představuje GEP explicitní závazek věnovat se podpoře genderové rovnosti, je součástí jeho strategie rozvoje a řízení.  

GEP tedy vytváří prostor pro zavedení navržených doporučení plynoucích ze Závěrečné zprávy z genderového auditu do praxe. GEP uvádí opatření v oblasti institucionálního a personálního zabezpečení, v oblasti vzdělávání a integrace genderové perspektivy do procesů a aktivit ÚZEI.  

Z provedeného auditu vyplývají následující čtyři hlavní závěry, které jsou rozpracovány v navržených doporučeních. V první řadě, z institucionálního hlediska, je zapotřebí určit “styčného” zaměstnance/kyni zabývajícího se gender (age, intersekcionalita) problematikou jako garanta/tku těchto témat, jež se bude věnovat agendě rovných příležitostí. Dále je zapotřebí upravit některé vnitřní předpisy ÚZEI, uspořádat školení pro zaměstnance v gender (age, intersekcionalita) problematice a zlepšit komunikaci napříč celým ÚZEI - informovat o stávajícím stavu a překrýt tím přetrvávající přesvědčení, která někdy neodpovídají skutečnosti.  

ÚZEI vychází z existujících doporučení EU (např. pokyny Horizon Europe k plánům rovnosti žen a mužů, ISBN 978-92-76-39184-5, doi:10.2777/876509, © Evropská unie, 2021), vlády ČR (Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030), doporučení národních autorit (Národní kontaktní centrum pro gender a vědu, Sociologický ústav AV ČR) a dalších relevantních zdrojů.  

Specializované zdroje  

ÚZEI vyčlenil lidské zdroje a odborné znalosti v oblasti rovnosti žen a mužů pro realizaci tohoto GEP. Byla vytvořena pracovní skupina pro tvorbu GEP, která bude zároveň dohlížet na plnění specifických cílů a aktivit stanovených tímto GEP a bude je garantovat.  

Realizace GEP bude financována z režijních prostředků ÚZEI a v případě zapojení ÚZEI do programů či grantových výzev v oblasti zajištění rovných příležitostí žen a mužů z grantových prostředků.  

Období realizace  

Období realizace GEP se stanoví do 28. 2. 2027 s tím, že minimálně jedenkrát ročně proběhne vyhodnocení plnění GEP a aktualizace specifických cílů a konkrétních aktivit.  

ÚZEI se zaměří na tyto specifické cíle týkající se genderové rovnosti:  

  1. Zastřešit genderovou agendu v ÚZEI.
  2. Znát aktuální stav genderové problematiky ve vnějším prostředí, identifikovat případné příležitosti a hrozby a s tím spojené požadavky na organizační změny v ÚZEI.
  3. Získat podporu (finanční, metodickou) pro naplnění genderové strategie ÚZEI.
  4. Zvýšit genderovou citlivost ÚZEI interně i externě.
  5. Institucionální zajištění procedur prevence a řešení problémů typu sexuální obtěžování, diskriminace, šikana aj.
  6. Zvýšit povědomí a informovanost zaměstnanců/kyň ÚZEI na všech úrovních o tématech genderu, diskriminace aj.
  7. Zvýšit genderovou citlivost, zajistit efektivnost a transparentnost personálních procesů v ÚZEI včetně jejich vzájemných vazeb.
  8. Zvýšit pracovní spokojenost zaměstnanců/kyň ÚZEI.
  9. Zlepšit pracovní podmínky (podmínky pracovního prostředí, organizační podmínky, sociální podmínky – pracovní atmosféra a klima) ÚZEI.
  10. Zohlednit při rozhodování hlediska různých skupin (ženy/muži, různé věkové kategorie).
Návrh konkrétních aktivit
Specifický cíl Aktivita Odpovědnost Indikátor
Zastřešit genderovou agendu v ÚZEI Pověřit konkrétního zaměstnance/kyni ÚZEI agendou genderové problematiky / Najmout
nového zaměstnance/kyni na pozici genderového specialisty/tky
 
HR, Ředitel Nově přijatý zaměstnanec/kyně nebo upravený popis pracovního místa stávající/ho zaměstnankyně/ce – jeho pověření agendou rovných příležitostí
 
Znát aktuální stav genderové problematiky ve vnějším prostředí, identifikovat případné příležitosti a hrozby a s tím spojené požadavky na organizační změny v ÚZEI
 
Aktivně sledovat politiku vlády ČR a EU v oblasti genderové rovnosti Gender specialista/tka ÚZEI, HR Reporting o zjištěném stavu / Poskytování informací v rámci porad
 
Seznámit se s obsahem Vládní strategie pro rovnost mužů a žen na období 2021 – 2030 Gender specialista/tka ÚZEI, HR Identifikace příležitostí a hrozeb plynoucí z Vládní strategie
Účastnit se v Komunitě pro změnu Gender specialista/tka ÚZEI, HR Počet účastí na jednání s Komunitou pro změnu aj.
Získat podporu (finanční, metodickou) pro naplnění genderové strategie ÚZEI Identifikace případných programů či
grantových výzev v oblasti zajištění rovných příležitostí žen a mužů
Gender specialista/tka ÚZEI, HR, Kancelář
ředitele
Seznam výzev
Zvýšit genderovou citlivost ÚZEI interně i externě Zveřejnit GEP Kancelář ředitele a IT Existence GEP a jeho zveřejnění na webových stránkách ÚZEI
Komunikovat GEP v rámci ÚZEI Pracovní skupina pro tvorbu GEP Počet seznámených zaměstnanců/kyň ÚZEI s GEP
Shromažďovat a monitorovat údaje o zaměstnaných osobách podle gender rozměru HR Statistiky
Do budoucích Ročních zpráv zahrnout gender rozměr HR a Ekonomika Existence aktualizovaných Ročních zpráv
Aktualizace interních dokumentů ÚZEI o gender hledisko Kancelář ředitele Existence aktualizovaných
dokumentů
Institucionální zajištění procedur prevence a řešení
problémů typu sexuální obtěžování, diskriminace, šikana aj.
Upravit vnitřní předpisy. Do Pracovního řádu vložit část, která se bude týkat rovných příležitostí a genderu a řešení problémů s nimi spojených. HR odd. nebo kterýkoliv vedoucí, na kterého se zaměstnanec s problémem obrátí, je povinen problém citlivým způsobem dále řešit HR, Kancelář ředitele Existence aktualizovaných
dokumentů
Jasně definovat a formulovat postup hlášení a řešení problémů šikany, zesměšňování, ponižování, obtěžování – jak a na koho se má zaměstnanec obrátit, jak bude dále řešeno. HR, Kancelář ředitele Postup řešení případů šikany, zesměšňování, ponižování, obtěžování
Zvýšit povědomí a informovanost zaměstnanců/ kyň ÚZEI na všech úrovních o tématech genderu, diskriminace aj. V rámci porad sdělovat zaměstnancům/kyním update z oblasti agendy genderové rovnosti v ÚZEI Vedoucí oddělení Informovanost zaměstnanců na všech úrovních
Školení genderové rovnosti, age managementu pro vedoucí zaměstnance/kyně HR Počet proškolených osob
Školení genderové rovnosti, age managementu pro řadové zaměstnance/kyně HR Počet proškolených osob
Zvýšit genderovou citlivost, zajistit efektivnost a transparentnost personálních procesů v ÚZEI včetně jejich vzájemných vazeb Zohledňovat gender rozměr ve všech personálních činnostech v ÚZEI HR Image ÚZEI
Školení vedoucích zaměstnanců/kyň v oblasti hodnocení pracovníků HR Počet proškolených osob
Zvýšit pracovní spokojenost zaměstnanců/kyň Intenzivněji komunikovat opatření usnadňující návrat z rodičovské dovolené HR Spokojenost zaměstnanců (především kategorie rodičů malých dětí)
Proškolit vedoucí pracovníky v oblasti řízení zaměstnanců na home office HR Efektivnější práce z domova
Zlepšit pracovní podmínky (podmínky pracovního prostředí, organizační podmínky, sociální podmínky – pracovní atmosféra a klima) ÚZEI Prověřit možnosti bezbariérového ÚZEI Hospodářská správa Poskytnutí informací v rámci porady vedení
Prověřit možnosti zřízení dětské skupiny Ekonomika a správa Poskytnutí informací v rámci porady vedení
Zohlednit při rozhodování hlediska různých skupin (ženy/muži, různé věkové kategorie) Při rozhodování zajistit, aby byly zahrnuty, vyslyšeny a zohledněny názory různých skupin – pohlaví, věk, pečující atd. – obohatit o/vyslechnout názor zástupce/ů různých skupin, i když nejsou součástí nejužšího vedení Pracovní skupina pro tvorbu GEP, všichni vedoucí Spokojenost zaměstnanců
Systematicky zjišťovat a vymezit dopady jednotlivých variant rozhodnutí na různé skupiny – pohlaví, věk, pečující atd. – zahrnout přímo zástupce jednotlivých skupin Pracovní skupina pro tvorbu GEP, všichni vedoucí Spokojenost zaměstnanců