Přejít k hlavnímu obsahu

Podpora opatření pro životní prostředí SZP – rozvoje venkova

Ústav zemědělské ekonomiky a informací se sídlem: Mánesova 75, Praha 2, 120 00, je pověřen Ministerstvem zemědělství vypracovat tematický úkol s názvem Podpora opatření pro životní prostředí SZP – rozvoje venkova pro MZe.

Bližší údaje o ochraně Vašich osobních údajů uvádíme níže formou otázek a odpovědí:
Jaké Vaše osobní údaje ÚZEI zpracovává?

Pouze osobní údaje, které nám byly z Vaší strany předány.

Za jakým účelem ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává a na základě jakého titulu?

Na základě tematického úkolu Podpora opatření pro životní prostředí SZP – rozvoje venkova, který je zadáván dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, ÚZEI zpracovává Vaše osobní údaje za účelem vyhodnocování stávajícího nastavení environmentálních opatření a pro nastavení opatření včetně kalkulace plateb pro budoucí programové období Společné zemědělské politiky. ÚZEI tyto údaje následně uchovává pro účely případné kontroly provedených šetření a následně zpracovává pro účely historického posouzení změn dat či vědeckého výzkumu. ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává na základě titulu splnění právní povinnosti, která mu byla Ministerstvem zemědělství ČR uložena listinou, kterou byl ÚZEI zřízen.

Jakým osobám předá ÚZEI Vaše údaje, kdo je jejich příjemcem?

Výstupem jsou pouze agregovaná data a není možné dohledat, které subjekty data poskytly.

Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány pro účely případné kontroly ze strany státních orgánů a následně budou dále dlouhodobě zpracovávány pro účely historického či vědeckého výzkumu, například pro sledování změn v nákladových položkách během let. Zejména je však nutné údaje uchovat pro případné doložení věrohodnosti údajů.

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?
  • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám ÚZEI na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na opravu, tedy aby ÚZEI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li pro to splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI omezil zpracování osobních údajů, budou-li pro to splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI aktualizoval Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.