Přejít k hlavnímu obsahu

Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV 2015-2020

Ústav zemědělské ekonomiky a informací se sídlem: Mánesova 75, Praha 2, 120 00, je pověřen Ministrem zemědělství vypracovat tematický úkol s názvem Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV 2015-2020.

Bližší údaje o ochraně Vašich osobních údajů uvádíme níže formou otázek a odpovědí:
Jaké Vaše osobní údaje ÚZEI zpracovává?

Pouze osobní údaje, které nám byly z Vaší strany předány.

Za jakým účelem ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává a na základě jakého titulu?

ÚZEI zpracovává Vaše osobní údaje za účelem vytvoření databáze žadatelů zapojených do opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ v rámci PRV 2015-2020, které jsou následně využity pro sběr dat týkajících se dobrých životních podmínek v chovech hospodářských zvířat. Tyto údaje zpracovává ÚZEI pro účely tematického úkolu Podpora hodnocení a řízení opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ pro PRV 2015-2020, a to na základě zadání Ministerstva zemědělství ČR a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a navazující právní předpisy jak na úrovni EU, tak na národní úrovni.

Jakým osobám předá ÚZEI Vaše údaje, kdo je jejich příjemcem?

Výstup z tematického úkolu bude předán zástupcům Ministerstva zemědělství ČR, a to ve formě závěrečné zprávy, která shrnuje výsledky dotazníkového šetření. V rámci výstupu jsou zveřejňovány pouze souhrnné údaje za celý vzorek žadatelů, osobní údaje ani konkrétní data za jednotlivé subjekty nejsou zveřejňovány.

Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány pro účely případné kontroly ze strany státních orgánů a následně budou dále dlouhodobě zpracovávány pro účely historického či vědeckého výzkumu či pro statistické účely, například pro sledování dlouhodobých trendů v zemědělství.

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?
  • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám ÚZEI na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na opravu, tedy aby ÚZEI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI omezil zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI aktualizoval Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze