Přejít k hlavnímu obsahu

Organizace odborného workshopu Zachování biodiverzity a genetických zdrojů

Ústav zemědělské ekonomiky a informací se sídlem: Mánesova 75, Praha 2, 120 00, je pověřen Ministrem zemědělství vypracovat tematický úkol s názvem Odborná operativní činnost pro MZe – Organizace odborného workshopu.

Bližší údaje o ochraně Vašich osobních údajů uvádíme níže formou otázek a odpovědí:
Jaké Vaše osobní údaje ÚZEI zpracovává?

Pouze osobní údaje, které nám byly z Vaší strany předány.

Za jakým účelem ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává a na základě jakého titulu?

ÚZEI zpracovává Vaše osobní údaje za účelem organizace workshopu FAO – Zachování biodiverzity a genetických zdrojů, který se uskuteční od 21. do 25. října v areálu ČZU v Praze. Organizace workshopu byla ÚZEI uložena Ministerstvem zemědělství jako tematický úkol, ÚZEI tedy Vaše osobní údaje zpracovává na základě titulu splnění právní povinnosti, která mu byla Ministerstvem zemědělství ČR uložena listinou, kterou byl ÚZEI zřízen, a na základě plnění smlouvy, kterou jsme s účastníky uzavíráme.

Jakým osobám předá ÚZEI Vaše údaje, kdo je jejich příjemcem?

Vaše údaje budou předány společnosti United Enterprises, s.ro., která zajišťuje ubytování pro účastníky workshopu. Společnost obdrží následující údaje: jméno, národnost, datum narození a číslo pasu. Dále budou Vaše údaje předány dopravním společnostem, u kterých ÚZEI bude zařizovat Vaši cestu z a do České republiky. Společnosti obdrží následující údaje: jméno, národnost, datum narození, adresa bydliště a číslo pasu.

Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány pro účely případné kontroly ze strany státních orgánů či ze strany FAO.

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?
  • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám ÚZEI na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na opravu, tedy aby ÚZEI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI omezil zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI aktualizoval Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.