Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Organizace FADN v ČR

 • Zemědělská účetní datová síť FADN je v Evropské unii zavedena od roku 1965, kdy byla nařízením Rady č. 79/56 vytvořena právní základna pro organizaci této sítě. Systém FADN je hlavním a prakticky jediným zdrojem informací Evropské komise o reálné ekonomické situaci zemědělských podniků. V rámci této sítě je v každém členském státě EU zajišťován sběr výrobních a ekonomických ukazatelů o hospodářských výsledcích z reprezentativního souboru zemědělských podniků a tyto individuální údaje jsou předávány pracovišti Generálního ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI).
 • Síť FADN je tvořena několika orgány. Základním orgánem je Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova DGAGRI, které koordinuje činnost národních Kontaktních pracovišť FADN, přebírá od nich podnikové údaje a zajišťuje zpracování databáze FADN všech členských zemí EU pro potřeby EK.
 • Další orgán na úrovni EU představuje Řídící výbor EK FADN, jenž zastává dozorčí a řídící funkci na úrovni EK. Výbor EK FADN se schází zpravidla čtyřikrát ročně, přičemž každou členskou zemi reprezentuje jeden zástupce. Delegovaným členem řídícího výboru EK FADN je ing. Josef Hanibal, vedoucí Kontaktního pracoviště FADN ČR.
 • Kontrolní a řídící funkce ministra zemědělství ve vztahu k FADN se realizuje na národní úrovni prostřednictvím Národní komise FADN. Vznik komise vyplývá z rozhodnutí ministra zemědělství ČR ze dne 6. 10. 2003.
 • Kontaktní pracoviště FADN ČR v ÚZEI zajišťuje metodické řízení, rozvoj a provoz Zemědělské účetní datové sítě FADN (sítě testovacích podniků) v České republice. Kontaktní pracoviště FADN vykonává funkce a úkoly jako (Liaison Agency FADN) za ČR, které vyplývají z Nařízení Rady 79/65/EEC:
  • Základním úkolem Kontaktního pracoviště FADN je organizace šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků dle standardů a metodik EU, kontrola a předávání dat FADN ČR do EU v požadovaném formátu, termínu a kvalitě.
  • Kontaktní pracoviště FADN dále zajišťuje organizačně i po věcné stránce fungování a jednání Národní komise FADN ČR.
  • Zastupuje ČR v Řídícím výboru FADN Evropské komise a zajišťuje implementaci rozhodnutí tohoto výboru v ČR.
  • Zabezpečuje využití dat FADN odbornou veřejností v ČR včetně distribuce dat formou publikací a elektronickými médii.
   Vlastní sběr dat šetření FADN v ČR zajišťují vybrané účetní a poradenské firmy, které garantují zpracování a předání podnikových dat Kontaktnímu pracovišti. Od roku 2004 jsou každoročně podniková data zasílána do databáze Generálního ředitelství EK pro zemědělství a rozvoj venkova.
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě