Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Organizace FADN v ČR

 • Zemědělská účetní datová síť (FADN – Farm Accountancy Data Network) existuje v Evropské unii od roku 1965, kdy byl nařízením Rady č. 79/65 vytvořen právní základ pro její založení. Systém FADN je hlavním a prakticky jediným zdrojem informací Evropské komise o reálné ekonomické situaci zemědělských podniků. V rámci FADN je v každém členském státě EU zajišťován sběr výrobních a ekonomických ukazatelů o hospodářských výsledcích z reprezentativního souboru zemědělských podniků.
 • Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) koordinuje činnost národních Kontaktních pracovišť FADN, přebírá od nich anonymizované podnikové údaje a zajišťuje zpracování databáze FADN všech členských zemí EU pro potřeby EK.
 • Na úrovni EU je zřízen Řídící výbor EK FADN, jenž zastává dozorčí a řídící funkci. Výbor EK FADN se schází několikrát ročně, přičemž každou členskou zemi reprezentuje jeden zástupce. Delegovaným členem řídícího výboru EK FADN je vedoucí Kontaktního pracoviště FADN ČR.
 • Ministerstvo zemědělství ČR zastává ve vztahu k FADN kontrolní a řídící funkci. Ta se realizuje na národní úrovni prostřednictvím Národní komise FADN. Vznik komise vyplývá z rozhodnutí ministra zemědělství ČR ze dne 6. 10. 2003.
 • Kontaktní pracoviště FADN ČR v ÚZEI zajišťuje metodické řízení, rozvoj a provoz Zemědělské účetní datové sítě v České republice. Kontaktní pracoviště vykonává funkce a úkoly, které vyplývají z Nařízení Rady 1217/2009:
  • organizuje šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků dle standardů a metodik EU, kontrolu a předávání dat FADN ČR do EU v požadovaném formátu, termínu a kvalitě,
  • zajišťuje organizačně i po věcné stránce fungování a jednání Národní komise FADN ČR,
  • zastupuje ČR v Řídícím výboru FADN Evropské komise a zajišťuje implementaci rozhodnutí tohoto výboru v ČR,
  • umožňuje využití dat FADN odbornou veřejností v ČR včetně distribuce informací formou publikací a elektronických médií,
  • každoročně zasílá podniková data za ČR do databáze Generálního ředitelství EK pro zemědělství a rozvoj venkova (od roku 2004).
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě