Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku pro výroční zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova za rok 2011

Číslo úkolu: 4231

Odpovědný řešitel: Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1200 a 1300
Odpovědný pracovník: Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku (HPH), který je na základě evropské legislativy povinně pravidelně vykazován Evropské komisi v rámci Programu rozvoje venkova jako indikátor R2 i R7.
Ke zjištění hodnoty předpokládáme zejména následující: Návrh vhodných zdrojů dat, vyhodnocení výběrového šetření vzorku žadatelů, dopočet (expertní odhad) pro základní soubor žadatelů.
Konkrétní popis činností:

 1. Stanovení zdroje dat pro vyhodnocení údajů dle požadavků EK na základě dostupných dat z FADN, zdrojů ČSÚ, zjišťování u vzorku žadatelů.
  Určení velikosti vzorku žadatelů k došetření a specifikace požadovaných údajů včetně konkrétního sestavení vzorku k šetření (Sběr dat z určeného vzorku žadatelů mimo FADN zajistí MZe).
 2. Výpočet hodnoty HPH dle navržené metodiky.
  Návrh metodického postupu pro dopočet získaných dat pro základní soubor. Zpracování dat získaných z FADN, případně od ŘO PRV (data z formulářů žádostí o proplacení, data získaná oslovením vzorku žadatelů) do monitorovací tabulky s dopočtem pro základní soubor žadatelů.
 3. V případě potřeby vyplývající z bodů a. a b. úprava metodiky zpracované v roce 2011. Bod c. bude v případě potřeby řešen formou mimořádného úkolu.

Struktura a termíny výstupů

 1. Výběr zdrojů dat a sestavení vzorku žadatelů u opatření, kde bude prováděno dotazníkové šetření.
  Termín: únor 2012
 2. Výpočet hodnoty HPH dle navržené metodiky.
  Termín: duben 2012

Vzhledem k nutnosti vykazování monitorovacího indikátoru HPH pravidelně, předpokládáme návaznost úkolu i v dalších letech programového období tak, aby byla zaručena kontinuita a dodržení termínů stanovených evropskou legislativou.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě