Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Vzdělávací semináře pro odbornou i laickou veřejnost v rámci Týdne lesů 2012

Číslo úkolu: 4434

Odpovědný řešitel: RSDr. Josef Sívek
Spoluřešitelé: Kristýna Stránská
Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

 1. Obsahově a organizačně zajistit semináře v Týdnu lesů a v následném období, a to v různých regionech ČR.
  Jejich cílem je posílení větší informovanosti o lesnictví a myslivosti a navazujících oborech.
  Pořádání seminářů vychází z požadavku Komunikační strategie v oblasti lesnictví zpracované Forest Communicators Network – FCN (tým odborníků ustanovený EHK OSN a European Forestry Commission FAO). Cílem úkolu je zvýšit povědomí o lesnictví, o trvale udržitelném obhospodařování lesů, o ochraně přírody a trvale udržitelném vývoji všech typů lesů. Důraz bude kladen na předávání informací zajímavou formou včetně poskytnutí základních údajů formou informačních materiálů.
  Týden lesů se každoročně koná v druhém květnovém týdnu.

Struktura a termíny výstupů

Přípravná a organizační činnost

 1. Zpracování obsahu podpůrných studijních, informačních a propagačních materiálů.
  Tisk textových studijních a informačních materiálů a výroba CD nosičů.
  Příprava seminářů – zajištění vhodných prostor a lektorů včetně uzavírání DPP, příprava technického zabezpečení, nabídka seminářů cílové skupině a shromáždění a evidence návratek od účastníků.
  Termín: červen 2012

Realizace

 1. Přímá koordinace a logistické zajištění realizace vzdělávacích seminářů v místě konání.
  Zajištění podmínek pro vlastní seminář včetně panelové diskuse.
  Jedná se celkem o 14 seminářů v jednotlivých krajích ČR.
  Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě