Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Úloha odbytových organizací v rámci zemědělsko-potravinové vertikály a jejich vliv na postavení prvovýrobců v této vertikále

Číslo úkolu: 4220

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1221
Odpovědný pracovník: RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.

Věcný obsah úkolu

Cíl je zaměřen na analýzu a vyhodnocení úlohy odbytových družstev a obdobných forem sdružení producentů působících v odvětví zemědělství v ČR a zahrnuje následující dílčí cíle:

  1. Monitoring odbytových družstev, sdružení výrobců a jiných obdobných organizací působících v jednotlivých odvětvích zemědělských komodit v ČR.
  2. Analýza pozice těchto sdružení v rámci distribuční výrobkové vertikály z pohledu prvovýrobců i odběratelů, příčiny úspěchu a neúspěchu.
  3. Posouzení role současné politiky ve vztahu k činnosti sdružení výrobců a vyhodnocení její účinnosti.
  4. Na základě analýz vyhodnocení pozice odbytových družstev ve výrobkové vertikále a návrh na lepší cílení podpor v nové SZP.

Struktura a termíny výstupů

  1. Studie shrnující výsledky daných úkolů.
    Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě