Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Příprava opatření pro životní prostředí pro PRV od roku 2014

Číslo úkolu: 4211

Odpovědný řešitel: Ing. Marta Konečná
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1200
Odpovědný pracovník: Ing. Jaroslav Pražan

Věcný obsah úkolu

 1. Úkol bude zaměřen na vypracování následujících opatření, která budou, nebo by mohla být zařazena do PRV pro období po 2014:
  • Agroenvironmentální opatření;
  • Ekologické zemědělství;
  • Opatření v rámci Vodní rámcové směrnice;
  • Platby v oblastech Natura 2000.

V případě každého opatření budou rozpracovány argumenty pro jeho návrh (analýza SWOT), cíle opatření, návrh podporovaných aktivit zemědělců a navrženy výše podpor. K práci budou využity výsledky TÚ z roku 2011, který byl zaměřen na tituly AEO v oblasti biodiversity, přičemž tyto budou rozšířeny o ostatní složky životního prostředí (půda, voda a vzduch/klimatické změny). Pro navržená opatření budou provedeny odhady potřebného rozpočtu v rámci nového PRV. Aby bylo možné opatření navrhnout, bude nezbytné provést řadu šetření, z nichž některá bude možné provést v rámci tohoto TÚ a jiná zajistí MZe.

Nutné podpůrné studie:

 • Stanovení tzv. transakčních nákladů na vybrané tituly u AEO (metodiku a zpracování dat ze šetření zajistí ÚZEI, samotný sběr dat zajistí MZe).
 • Sběr podkladů pro stanovení plateb (např. náklady na činnosti, které nejsou sledovány na TP a OP obecně a v EZ a IZ zvlášť, vývoj hnojení v podnicích na travních porostech). Šetření i zpracování dat zajistí z ÚZEI částečně z prostředků na subdodávky v rámci tohoto TÚ a částečně zajistí MZe svými prostředky.

Struktura a termíny výstupů

 1. Závěrečná zpráva
  Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě