Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Plánu aktivit (rok 2012) ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období let 2007 až 2013

Číslo úkolu: 4422

Odpovědný řešitel: RSDr. Josef Sívek
Spoluřešitelé: Kristýna Stránská
Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

Úkol řeší specifické a aktuální otázky odborné přípravy lesních pedagogů v souladu s Usnesením vlády ČR č. 339 ze dne 10. května 2010 a Akčním plánem státního programu EVVO v ČR na léta 2010 až 2012.
Cílem úkolu je zvýšit odbornou připravenost účastníků k praktickému provádění aktivit lesní pedagogiky v základních školách. Analyzovat a zobecnit problematické okruhy v práci lesního pedagoga a navrhnout, jak tyto problémy překonávat a metodicky i didakticky zvládnout.
K naplnění cíle úkolu budou uspořádány dva semináře:

 1. Pracovně-vzdělávací seminář lesních pedagogů zaměřený na přípravu aktivit pro děti a mládež posilujících jejich vědomosti o lesních ekosystémech, lesním hospodářství a myslivosti. Propojení teoretických zkušeností s praxí.
 2. Pracovně-vzdělávací seminář lesních pedagogů zaměřený na spolupráci lesnických organizací a školních zařízení v oblasti lesní pedagogiky.

Struktura a termíny výstupů

Přípravná a organizační činnost

 1. Zpracování obsahu podpůrných studijních, informačních a propagačních materiálů.
  Tisk textových studijních a informačních materiálů a výroba CD nosičů.
  Příprava seminářů – zajištění vhodných prostor a lektorů včetně uzavírání DPP, příprava technického zabezpečení, nabídka seminářů cílové skupině a shromáždění a evidence návratek od účastníků.
  Termín: červen 2012

Realizace

 1. Přímá koordinace a logistické zajištění realizace pracovně-vzdělávacích seminářů lesních pedagogů v místě realizace.
  Zajištění podmínek pro realizaci praktických metod výuky, přednášek a panelové diskuse.
  Jedná se celkem o 14 seminářů v jednotlivých krajích ČR.
  Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě