Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Podpora resortního odborného vzdělávání

Číslo úkolu: 4433

Odpovědný řešitel: RSDr. Josef Sívek
Spoluřešitelé: Ing. Petr Hienl
Odpovědný pracovník: Ing. Zdeněk Bajnar

Věcný obsah úkolu

  1. Podklady ke zpracování koncepce resortního odborného vzdělávání ve spolupráci s MŠMT, Asociací vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, nevládními neziskovými organizacemi atd. Podpora odborného resortního vzdělávání s resortním zaměřením.
  2. Transfer vědomostí z výzkumu a vývoje do praxe a do výuky středních odborných škol (exkurze žáků středních odborných škol do výzkumných ústavů). Spolupráce s univerzitami a výzkumnými ústavy s resortním zaměřením.
  3. Tvorba e-learningových kurzů pro učitele škol Trvalé vzdělávací základny, výroba podkladů pro záznam na elektronické nosiče dat – CD, DVD (kurz – Choroby a škůdci).
  4. Zajištění odborného vzdělávání pedagogů středních zemědělských škol v oblasti ochrany rostlin pro potřeby vzdělávání dospělých i žáků. (MZe bude ze zákona akreditovat vzdělávací subjekty pro pořádání kurzů k získání a prodloužení osvědčení v oblasti odborné způsobilosti v ochraně rostlin.) Rozpracování obsahové náplně kurzů v oblasti ochrany rostlin dle nových legislativních předpisů.
  5. Činnost organizačního garanta kurzů obecných zemědělských činností a z toho vyplývajících kontrolních činností ve spolupráci s MZe ve školách při realizaci kurzů, účasti na výkonných radách Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru.

Struktura a termíny výstupů

  1. Zpráva o plnění věcného obsahu úkolu (a–e).
    Termín: červen 2012
    Termín: prosinec 2012
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě