Odborný servis pro MZe v roce 2012

Název úkolu:

Hodnocení Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů sektoru ovoce a zeleniny (VS ČR) dle čl. 127 nařízení Komise (EU) č. 543/2011 – dle Metodického pokynu EK

Číslo úkolu: 4437

Odpovědný řešitel: Ing. Miluše Abrahamová
Spoluřešitelé: Kolektiv pracovníků 1200
Odpovědný pracovník: RNDr. Tomáš Ratinger, MSc., Ph.D.

Věcný obsah úkolu

 1. Cílem vyhodnocení VS ČR je posouzení pokroku dosaženého při plnění cílů stanovených ve VS ČR.
  Vyhodnocení VS ČR bude prováděno podle „Metodického pokynu EK“ v oblasti jednotlivých typů opatření VS ČR, které jsou zaměřeny na dílčí strategické cíle záměru:
  1. Plánování produkce
   • restrukturalizace sadů
   • optimalizace produkčních nákladů
   • odrůdová struktura plodin
  2. Kvalita produkce
   • odrůdová struktura sadů
   • technologie pro pěstování a sklizeň produkce
  3. Zlepšení odbytu
   • třídění produkce
   • posklizňová úprava
   • skladové hospodářství
   • propagace
  4. Vzdělávání
  5. Předcházení krizím a jejich řešení
   • stahování z trhu
   • pojištění
   • propagační aktivity
  6. Environmentální opatření – dle Vnitrostátního rámce ČR (VR ČR)
   • zvýšení přirozené úrodnosti půdy
   • protierozní opatření a opatření k šetrnému hospodaření s vodou v krajině
   • zvýšení biodiverzity
   • ekologické zemědělství
   • poradenství, školení
   • nakládání s opakovaně použitelnými obaly nebo skladovacími boxy způsoby šetrnými k životnímu prostředí
   • podpora nechemických metod ochrany
   • opatření na zmírnění klimatických změn

    Výchozím podkladem pro zpracování analýz budou Výroční zprávy o pokroku a hodnocení operačních programů jednotlivých organizací producentů vázaných na období platnosti VS ČR (tj. 2009-2012) a Výroční zprávy ČR za jednotlivé roky zpracovávané na SZIF.

    Struktura a termíny výstupů

    1. Průběžné hodnocení postupu vyhodnocení.
     Termín: k 31. 7. 2012, 31. 8. 2012
    2. Návrh závěrečné hodnotící zprávy.
     Termín: 30. 9. 2012
    3. Konečné odevzdání výstupu TU - Závěrečná hodnotící zpráva.
     Termín: 31. 10. 2012
    © 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě