Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2012

4101

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011

4102

Operativní odborná činnost pro MZe

4103

Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

4104

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

4211

Příprava opatření pro životní prostředí pro PRV od roku 2014

4212

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)

4213

Podpory pro podniky v méně příznivých oblastech

4214

Oceňování a využití půdního fondu

4220

Úloha odbytových organizací v rámci zemědělsko-potravinové vertikály a jejich vliv na postavení prvovýrobců v této vertikále

4221

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU 27

4222

Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového drůbežího a skopového masa na trh komodit v ČR v roce 2012

4223

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2011

4224

Analýza agrárního zahraničního obchodu za rok 2012

4225

Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj a predikce spotřeby

4226

Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD

4227

Akční plán pro biomasu - Ekonomická analýza bioplynových stanic

4228

Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11)

4229

Koherence rozvojové a zemědělské politiky EU

4231

Zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku pro výroční zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova za rok 2011

4232

Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků

4233

Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR

4234

SZP po roce 2013 – dopady legislativních návrhů Komise k přímým platbám

4301

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU

4302

Rozšíření základního souboru FADN o podniky hospodařící v ekologickém zemědělství

4404

Akreditace poradců a zvyšování jejich odborné způsobilosti v rámci Zemědělského poradenského systému ČR jako součásti evropského Farm Advisory System (FAS)

4405

Vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře

4411

Národní databáze složení potravin – Centrum pro národní databázi složení potravin

4412

Internetové aplikace bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, viscojis.cz/teens, viscojis.cz

4413

Komplexní zajištění funkce veřejné specializované zemědělské a potravinářské knihovny

4414

Digitalizace starých českých zemědělských časopisů

4415

Restaurování historických a vzácných knihovních fondů ZPK – ÚZEI

4422

Pracovně-vzdělávací semináře lesních pedagogů k Plánu aktivit (rok 2012) ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období let 2007 až 2013

4423

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 14310 bezpečnosti potravin

4427

Prezentace a propagace resortního poradenského a vzdělávacího systému, transfer poznatků výzkumu a vývoje na tuzemských výstavách

4428

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby

4429

Technologie pro kombinované formy vzdělávání

4430

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů

4431

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek

4432

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin

4433

Podpora resortního odborného vzdělávání

4434

Vzdělávací semináře pro odbornou i laickou veřejnost v rámci Týdne lesů 2012

4435

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat

4437

Hodnocení Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů sektoru ovoce a zeleniny (VS ČR) dle čl. 127 nařízení Komise (EU) č. 543/2011 – dle Metodického pokynu EK
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě