Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odborný servis pro MZe v roce 2011

1214

Metodika pro stanovení a hodnocení ekonomických a jiných přínosů výsledků výzkumných aktivit

4101

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2010

4102

Operativní odborná činnost pro MZe

4103

Podpora mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

4212

Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy - bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)

4213

Podpory pro podniky v méně příznivých oblastech

4214

Oceňování a využití půdního fondu

4216

Posouzení hodnoty biodiverzity jako veřejného statku poskytovaného zemědělským sektorem v ČR

4218

Analýza nových přístupů k implementaci agroenvironmentálních opatření od roku 2014

4220

Analýza cenové transmise výrobkové vertikály vepřového a drůbežího masa a vajec v ČR

4221

Monitoring a predikce cen hlavních komodit ČR a ve vybraných zemích EU

4222

Vliv světového a evropského trhu mléka, hovězího, vepřového a drůbežího masa na trh komodit v ČR v roce 2011

4223

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2010

4224

Analýza agrárního zahraničního obchodu

4225

Analýza faktorů působících na poptávku po potravinách, vývoj a predikce spotřeby

4226

Monitoring a hodnocení agrárního sektoru a zemědělské politiky ČR pro OECD

4227

Potenciál energetické biomasy ve vztahu k potravinové bezpečnosti - varianty řešení

4228

Výkonnost a efektivnost Výroby potravinářských výrobků (CZ-NACE 10) a Výroby nápojů (CZ-NACE 11)

4229

Vývoj mezinárodního trhu s jablky v horizontálním pojetí a jeho vliv na trh s jablky v ČR

4231

Vyhodnocení systému monitoringu PRV – zjištění hodnoty monitorovacího indikátoru Hrubá přidaná hodnota podniku za rok 2010

4232

Sledování a analýzy nákladů a rentability zemědělských výrobků

4233

Vývoj trhu se zemědělskou půdou a identifikace faktorů ovlivňujících vývoj cen zemědělské půdy v podmínkách ČR

4234

Analýza možností efektivního využití režimu zvláštních podpor dle čl. 68 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, dopady předpokládaných scénářů SZP po roce 2013 v oblasti přímých plateb a z toho vyplývající priority

4241

Podklady pro pozici MZe pro vyjednávání o finanční perspektivě EU na období 2014-2020

4243

Zemědělské pracovní síly a jejich pozice na agrárním trhu práce

4244

Příjmová úroveň v zemědělství

4301

Vývoj a provozování zemědělské účetní datové sítě FADN ČR dle standardů EU

4402

Ekologické aspekty trvale udržitelného systému hospodaření

4403

Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a poradenství

4404

Akreditace poradců a zvyšování jejich odborné způsobilosti v rámci Zemědělského poradenského systému ČR jako součásti evropského Farm Advisory System (FAS)

4411

Národní databáze složení potravin – Centrum pro národní databázi složení potravin

4412

Internetové aplikace bezpecnostpotravin.cz, foodsafety.cz, viscojis.cz

4413

Komplexní zajištění funkce veřejné specializované zemědělské a potravinářské knihovny

4422

Pracovně vzdělávací seminář lesních pedagogů k Akčnímu plánu státního programu EVVO v ČR na léta 2010-2012

4423

Grafické a redakční práce tiskových materiálů odboru 17410 bezpečnost potravin

4427

Prezentace a propagace resortního poradenského a vzdělávacího systému na tuzemských výstavách

4428

Vydavatelské, multimediální, technické a odbytové služby

4429

Technologie pro kombinované formy vzdělávání

4430

WWW technologie pro zpřístupňování informačních zdrojů

4431

Vzdělávání zaměstnanců MZe a jeho složek

4432

Implementace výukového programu pro spotřebitele na téma bezpečnost potravin

4433

Podpora resortního odborného vzdělávání

4434

Vzdělávací semináře pro odbornou i laickou veřejnost v rámci Mezinárodního roku lesů 2011

4435

Jednotné školení inspektorů pro zvýšení bezpečnosti potravin formou e-learningového kurzu, roční aktualizace dat
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě