Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Úvodní strana / Vzdělávání, certifikace a Knihovna Antonína Švehly / Nový zemědělský znalostní a inovační systém (AKIS)

Nový zemědělský znalostní a inovační systém (AKIS)

Název projektu:

Pilotní projekt pro otestování AKIS - Transfer znalostí a praktik k zavedení zemědělských a lesnických opatření na omezení dopadů změny klimatu a následků sucha

Doba řešení:

rok 2020

Organizační zajištění:

Ing. Vojtěch Karpíšek

Odborné zajištění:

Ing. Marta Mrnuštík Konečná

Členové pracovní skupiny:

Ing. Pavlína Adam, Ph.D. (MZe), Ing. Libor Ansorge, Ph.D. (VÚV TGM), Ing. Štěpán Kala, Ph.D., MBA (ÚZEI), Ing. Jaroslav Kubišta (ÚHÚL), Ing. Ĺudmila Marušáková, Ph.D. (ÚZEI), Ing. Marta Mrnuštík Konečná (ÚZEI), prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (ČAZV), prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. (ČZU), doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. (ČAZV), Ing. Jan Vopravil, Ph.D. (VÚMOP), prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (ÚVGZ AV ČR), Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D. (ÚZEI), Ing. Romana Bocková (VÚRV v.v.i.), Ing. Luboš Blažek (ÚZEI), Mgr. Csilla Barkász (ÚZEI), prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. (ČZU), doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D. (JU), Mgr. Ing. Jaroslav Šebek (ASZ), prof. Ing. Róbert Marušák, Ph.D. (ČZU), prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. (ČZU), Ing. Martin Mistr, Ph.D (VÚMOP), RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. (VÚPT), prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. (JU), Jindřich Šmöger (Statek Bureš), Ing. Miloslav Sykita (Komora soukromých poradců)

Východiska:

Pracovní skupina pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu a omezování dopadů sucha (PS Přenos znalostí – Adaptace) vznikla z rozhodnutí Ministerstva zemědělství s cílem posílit přenos znalostí při budování odolnosti vůči rizikům souvisejícím se změnou klimatu v zemědělství a lesnictví. Je součástí řešení mimořádného tematického úkolu: Pilotní projekt pro otestování AKIS – Transfer znalostí a praktik k zavedení zemědělských a lesnických opatření na omezení dopadů změny klimatu a následků sucha. Rozhodnutím MZe č. 13956/2020-MZE-14151 ze dne 17. března 2020 bylo implementací uvedeného tematického úkolu pověřeno Oddělení vzdělávání a poradenství ÚZEI, které daný úkol řeší v úzké spolupráci s rezortními výzkumnými organizacemi, univerzitami, zástupci zemědělců a dalšími organizacemi. 

Poslání:

PS Přenos znalostí – Adaptace je platformou pro spolupráci expertů v oblasti adaptace na změnu klimatu, sucha a udržitelného hospodaření, odborníků na přenos znalostí, vzdělávání, poradenství a zavádění inovací, stejně jako zástupců praxe s cílem nastavit prvky a mechanismy pro efektivní přenos znalostí v oblasti adaptace na změnu klimatu mezi výzkumem a zemědělskou a lesnickou praxí.

Zřízení mezioborové pracovní skupiny (expertů na vzdělávání a poradenství na straně jedné a odborníků na změnu klimatu na straně druhé, v kombinaci se zástupci praxe) vytváří podmínky pro nový formát spolupráce, kde se všichni účastníci vzájemně učí, obohacují a kde společné výstupy posílí vzájemnou interakci ve snaze pomoci samotnému zemědělci a lesníkovi při adaptaci na změnu klimatických podmínek a překonávání následků sucha.

Plánované výstupy:

 • soubor doporučení pro posílení transferu znalostí, vazeb a spolupráce mezi aktéry včetně návrhu nových prvků a mechanizmů v řízení přenosu znalostí. Návrh doporučení pro AKIS bude vypracovaný v průběhu zasedání pracovní skupiny i kulatého stolu; 
 • vytvoření partnerství mezi aktéry na podporu přenosu znalostí a podporu inovací; 
 • vypracovaní přehledu úspěšných projektů v ČR i v zahraničí; 
 • instruktážní videa s praktickými ukázkami realizace opatření;

Opatření pro zadržení vody v krajině

  •                 -  Ekofarma Petra Marady – Šardice (odkaz)
  •                 -  Lesy Klokočná (odkaz)
  •                 -  Kapková závlaha, retenční nádrž - Žatec (odkaz)
 • vypracování přehledu metodik a jejich zveřejnění na webové platformě Agronavigátor; 
 • vytvoření kurikula vzdělávacího programu pro poradce (definování potřebných znalostí a dovedností, forem a metod vzdělávání apod.);
 • realizace vzdělávacího programu pro poradce
 • realizace regionálních seminářů pro zemědělce a lesníky; 
 • zhotovení animovaného videospotu o adaptaci na změnu klimatu a následky sucha: Klima se mění... a co my? (odkaz)
 • zhotovení pracovního sešitu a dalších tiskovin pro děti a mládež: Badatelské listy (odkaz)

Kontaktní osoba:

Olga Svobodová, svobodova.olga@uzei.cz

Ke stažení:

Konceptuální rámec

Model AKIS pro PS Přenos znalostí - Adaptace

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě