Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2014

Číslo projektu: QI 111A166

Název projektu:

Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (Boudný)

Agentura, vypisující organizace: 

NAZV

Doba řešení celkem: 

1.1.2011 - 31.12.2014

Koordinátor projektu:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (Ing. Miroslav Rozkot, CSc.)

Odpovědný řešitel: 

Ing. Jan Boudný

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Jindřich Špička, Ph.D. (ÚZEI); Ing. Miroslav Rozkot, CSc. (VÚŽV, v. v. i.); prof. Ing. Marie Čechová, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce: 

V roce 2014 bude nadále pokračováno ve vyhodnocování nákladů v chovech prasat v ČR a srovnání nákladů s hlavními producenty prasat v EU.

Projektový tým ÚZEI bude analyzovat data získaná v prosinci 2013 od společnosti Bisnode. Základem je panel celopodnikových ekonomických dat 49 firem (2007–2012), které se specializují na chov prasat nebo chov prasat realizují v rámci smíšené výroby. Dostupnost těchto ekonomických profilů je z hlediska naplnění cílů projektu důležité kvůli získání celopodnikových ekonomických ukazatelů firem, u kterých jsou šetřeny náklady, výnosy a parametry užitkovosti chovu prasat v rámci každoročního výběrového zjišťování nákladů a výnosů zemědělských komodit, které realizuje v ÚZEI oddělení 1231, pracoviště Brno. Pro účely řešení projektu NAZV QI 111A166 je tak k dispozici propojení komoditních a celopodnikových ekonomických výsledků v časové řadě šesti let (2007–2012), což umožní komplexnější pohled na odvětví chovu prasat v ČR.

Analyzován bude vliv zastoupení chovu prasat v celkových tržbách na vývoj výnosů, nákladů a hospodářských výsledků podniků v časové řadě 2007–2012. Nejprve bude provedena finanční analýza celopodnikových hospodářských výsledků podniků, následně bude analyzován chov prasat ze statického a dynamického pohledu. Ze statického pohledu bude sledován vliv zastoupení chovu prasat v tržbách prodeje vlastních výrobků a služeb na ukazatele rentability podniků s cílem ověřit hypotézu, že větší význam chovu prasat znamená horší rentabilitu podniků. Z dynamického hlediska bude vyhodnocen vliv hlavních nákladových položek v chovu prasat (především nákladů na krmiva) na celopodnikové náklady na výkonovou spotřebu. Citlivostní analýza bude provedena také na straně výnosů.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě