Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2012

Číslo projektu: TA01021220

Název projektu:

Model FARMA-5 - Poradenský optimalizační systém pro simulaci optimálního chování zemědělských podniků ve vztahu k trvalé udržitelnosti zemědělství a zemědělským technologiím šetrným k životnímu prostředí s propojením na geografický informační systém

Agentura, vypisující organizace: 

Technologická agentura ČR

Doba řešení celkem: 

leden 2011 - prosinec 2014

Odpovědný řešitel: 

Ing. Marie Trantinová, Ph.D.

Řešitelský kolektiv: 

RNDr. Ivan Foltýn, CSc.

Spolupracující organizace a řešitelé: 

doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr., Mgr. Přemysl Pavka, Ing. Lubomír Smrček (EKOTOXA)

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2012:

  • Vývoj modelu pro výpočet emisí amoniaku z živočišné výroby (ustájení, skladování a aplikace hnoje a kejdy a pastevní periody podle zásad živočišné a rostlinné výroby).
  • Odvození vztahů emise - imise amoniaku v měřítku zemědělského podniku.
  • Vývoj modelu pro celkové atmosférické depozice dusíku do půdy.
  • Vývoj modelu eroze a automatizování výpočtu pro model FARMA-5.
  • Komplementace modelu FARMA 5 s modely depozice (DEP) dusíku a eroze půdy (ERO).
© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě