Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Národní projekty a/nebo dotace řešené v roce 2011

Číslo projektu: TA01021220

Název projektu:

Model FARMA-5 - Poradenský optimalizační systém pro simulaci optimálního chování zemědělských podniků ve vztahu k trvalé udržitelnosti zemědělství a zemědělským technologiím šetrným k životnímu prostředí s propojením na geografický informační systém

Agentura, vypisující organizace: 

Technologická agentura ČR

Doba řešení celkem: 

leden 2011 - prosinec 2014

Odpovědný řešitel: 

Ing. Marie Trantinová, Ph.D.

Řešitelský kolektiv: 

RNDr. Ivan Foltýn, CSc.

Spolupracující organizace a řešitelé: 

doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr., Mgr. Přemysl Pavka, Ing. Lubomír Smrček (EKOTOXA)

Anotace: 

Nositelem je Ústav zemědělské ekonomiky a informací a dalším nositelem je EKOTOXA s.r.o. Cílem projektu je vytvořit poradenský optimalizační systém FARMA-5, který představuje sofistikovaný softwarový aparát pro modelování a simulace optimálního chování zemědělských podniků. Přístup a řešení vychází z výrobně ekonomických podmínek zemědělského podniku (struktura výroby, kvalita půdního fondu, hektarové výnosy, užitkovosti zvířat a nákladovost zemědělských komodit), reaguje na vnější ekonomické prostředí (tržní ceny zemědělských produktů, podpory zemědělských aktivit na bázi Společné zemědělské politiky EU a její specifika pro ČR), respektuje zásady správné zemědělské praxe a umožňuje vybírat a hodnotit varianty hospodaření přátelské k životnímu prostředí, které snižují negativní dopady zemědělské činnosti na životní prostředí.

Systém FARMA-5 představuje systém modelů založený na propojení a modifikaci již existujících modelových nástrojů, jako jsou optimalizační model chování zemědělského podniku simulující kromě ekonomických aktivit i agro-environmentální aktivity a bilanci živin N, P, K v zemědělské půdě, také emisní model EMI-1 simulující emise amoniaku ze zemědělské činnosti podniku do ovzduší, imisní model IMI-1, který statisticky odvozuje imisní koncentrace amoniaku z emisí, depoziční model DEP-1 umožňující kvantifikovat vstup celkového atmosférického dusíku do půdy (s ohledem na emise amoniaku emitované ze zemědělského podniku) a protierozní model ERO-1 vyhodnocující míru erozního ohrožení zemědělské půdy daného podniku. Model ERO-1 bude zpracovávat rovněž návrhy protierozních opatření s podporou geografického informačního systému GIS umožňujícího geografické lokalizace protierozních opatření a jejich transformaci do modelu FARMA-5.

Věcný a časový postup řešení úkolu v roce 2011: 

Zpracování první etapy E001 - Modul 1. Vývoj a modifikace optimalizačního modelu FARMA-4 - specifikace dat a sjednocení řešení:

  • doplnění výrobně-nákladových funkčních závislostí (výnos/náklady),
  • upřesnění bilance živin N, P, K v půdě pro jednotlivé plodiny,
  • výpočet emise amoniaku na základě výrobní struktury podniku a modelu o protierozních opatřeních.
© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě