Přejít k hlavnímu obsahu

MikroAKIS aktérů v rámci AKIS ČR

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“) se sídlem: Mánesova 75, Praha 2, 120 00, realizuje sběr dat prostřednictvím průzkumů, strukturovaných rozhovorů, skupinových diskuzí s poskytovateli poradenských služeb, zástupci farem a dalšími klíčovými aktéry, a to v rámci dlouhodobého výzkumu cíleného na rozvoj AKIS - Zemědělského znalostního a inovačního systému. Tento výzkum probíhá v rámci několika projektů zaměřených na jednotlivé typy aktérů AKIS ČR.

Bližší údaje o ochraně Vašich osobních údajů uvádíme níže formou otázek a odpovědí:
 
Jaké Vaše osobní údaje ÚZEI zpracovává?

Pouze osobní údaje, které nám byly z Vaší strany předány.

Za jakým účelem ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává a na základě jakého titulu?

ÚZEI zpracovává Vaše osobní údaje za účelem naplnění dlouhodobého výzkumu MikroAKIS aktérů v AKIS ČR. Poskytnutá data budou využita pro zlepšení porozumění systému přenosu znalostí a inovací v ČR (AKIS ČR), pomocí provedení analýzy individuálních znalostních sítí vybraných aktérů (mikroAKIS) a jejich informační potřeby dle modelu “pyramidy informačních potřeb zemědělce”. Výsledky šetření budou primárně zpracovány metodou Social Network Analysis pro každého aktéra a hlavním výstupem budou vědecké články a doporučení pro Ministerstvo zemědělství ČR pro podporu a rozvoj AKIS ČR.
ÚZEI bude data dále uchovávat pro účely případné kontroly provedených šetření a pro následné zpracování v rámci historického či vědeckého výzkumu.

Jakým osobám předá ÚZEI Vaše údaje, kdo je jejich příjemcem?

ÚZEI neposkytne individuální údaje podniků zapojených do šetření žádné třetí osobě. Všechny informace shromážděné prostřednictvím rozhovorů, průzkumů a skupinových diskuzí budou prezentovány v anonymní podobě. Konkrétní údaje o subjektech zůstávají k dispozici pouze jako interní informace ÚZEI.

Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány a dlouhodobě zpracovávány pro účely historického či vědeckého výzkumu, například pro sledování dlouhodobých trendů v zemědělství.

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?
  • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám ÚZEI na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na opravu, tedy aby ÚZEI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnil neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI omezil zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI aktualizoval Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.