Odkazy vpravo

Rychlý kontakt:

Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2

Podatelna: podatelna@uzei.cz

Dotazy týkající se ÚZEI:

jiraskova.hana@uzei.cz

ID datové schránky: v4gdarq

Odborné dotazy z oblastí zemědělství, potravinářství , či referenčních služeb (dostupnost knih, knihovní služby apod.):

Infopult

Odhad ekonomických výsledků zemědělství v ČR na bázi podnikových dat (certifikovaná metodika)

Metodika byla vytvořena s využitím institucionální podpory MZe na plnění Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (MZE RO0921) v rámci řešení interního výzkumného projektu ÚZEI č.1281 Odborem Kontaktní pracoviště FADN a byla schválena s osvědčením č. MZE-30644/2021-14131 Ministerstva zemědělství, Odboru environmentálních podpor PRV.

Cílem metodiky je navržení postupu pro zpracování predikce ekonomických výsledků zemědělského sektoru ČR s využitím mikroekonomických údajů. Metoda je zaměřena na odhad vývoje zemědělského důchodu a komponentů, ze kterého se tento ekonomický ukazatel skládá. Účelem metodiky je zobrazit postup, na jehož základě je možné výpočet odhadu periodicky opakovat.

Praha: ÚZEI, červen 2021, 24 s., ISBN 978-80-7271-245-8

Hloušková, Z., Lekešová, M., Prajerová, A., Dereník P.

 

Metodika ekonomického, energetického a environmentálního hodnocení výroby plodin

Metodika byla vytvořena v rámci projektu NAZV QK1710307 Ekonomická podpora strategických procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy.

Byla schválena s osvědčením č. 64648/2019-MZE-18133 Ministerstva zemědělství, Odboru environmentálního a ekologického zemědělství.

Metodika je určena pro komplexní posouzení ekonomiky, energetiky a environmentálních ukazatelů výroby hlavních plodin v zemědělství, které reprezentují více než 90 % plodin v zemědělství ČR. Vychází z komplexního rozboru energetické, ekonomické a environmentální bilance technologických postupů výroby plodin v kategorizaci bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ) podle normativních a skutečných nákladů s vyjádřením popisu produkce podle spotřeby energie a produkce emisí při výrobě, včetně posouzení LCIA podle spotřeby energie a zatížení životního prostředí.

Autoři:

Ing. Václav Voltr, CSc. ÚZEI

Ing. Martin Hruška, ÚZEI

Ing. Luboš Nobilis, ECO-trend

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D., ČZU v Praze

Praha, ÚZEI, prosinec 2019, 172 s. ISBN 978-80-7271-242-7

Stanovení dopadu sazeb a degresivity plateb v oblastech čelících přírodním a jiným specifickým omezením na potřebu finančních prostředků

Metodika byla vypracována pro MZe za účelem stanovení indikativní potřeby finančních prostředků na opatření „Platby v oblastech čelících přírodním a jiným specifickým omezením“ při různých variantách nastavení vstupních podmínek. V případě omezeného objemu finančních prostředků umožňuje stanovit takovou kombinaci vstupních podmínek opatření, která při svém zavedení vyžaduje daný objem finančních prostředků.

Praha: ÚZEI, prosinec 2014, 8 s.

Štolbová, M., Hruška, M.

Hodnocení ekonomických aspektů protierozní ochrany zemědělské půdy (certifikovaná metodika)

Metodika byla vypracována díky podpoře MZe ČR v rámci řešení výzkumného záměru Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., MZE0002704902 „Integrované systémy ochrany a využití půdy, vody a krajiny v zemědělství a rozvoji venkova“, konkrétně je výstupem projektu 04, etapy 03 „Efektivnost a ekonomické aspekty vybraných opatření ochrany půdy a vody“. Publikování a využívání metodiky doporučil SPÚ osvědčením č. 23/2014-VÚMOP ze dne 28. 3. 2014. Cílem metodiky je přispět k uplatňování opatření pro ochranu zemědělské půdy, zejména v rámci pozemkových úprav.

Spoluautoři Pražan, J., Koutná, K. (ÚZEI)

Praha, VÚMOP, v.v.i., 2014, 50 s., ISBN 978-80-87361-26-9

Konečná, J. a kol.

Metodika kalkulací nákladů a výnosů bioplynových stanic v zemědělských podnicích (certifikovaná metodika)

Doporučená metodika kalkulací nákladů a výnosů pro zemědělské podnikatelské subjekty vedoucí vnitropodnikové kalkulační účetnictví. V metodice jsou uvedeny kalkulační vzorce a metody kalkulace pro výroby a činnosti související s provozem bioplynových stanic v zemědělských podnicích, včetně vzorového příkladu stupňové kalkulace nákladů a výnosů bioplynové stanice.

Metodika byla zpracována v rámci výzkumného záměru MZE0002725101 Analýza a vyhodnocování možnosti trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova ČR v podmínkách Evropské unie a Evropského modelu.

Praha: ÚZEI, květen 2013, 34 s., ISBN 978-80-7271-203-8

Poláčková, J. a kol.

Stanovení prahu potravinové bezpečnosti pro zásobování obyvatel v případě krizových situací a ohrožení (certifikovaná metodika)

Metodika byla vypracována v rámci řešení stejnojmenného projektu MV VG20102013027. Obsahuje postup pro stanovení potravinového zabezpečení populace ČR při krizových stavech a ohrožení, jako je např. ohrožení terorismem či jiným konfliktem, změna přírodních a klimatických podmínek, živelné pohromy, hluboká ekonomická nestabilita aj. Do použitých modelů je možné zadávat variantně vstupní data. Metodika může být uplatněna jak při prevenci, tak i při řešení krizových situací.

Praha: ÚZEI, březen 2013, 53 s. + přílohy

Štiková, O. a kol.

Metodika ocenění půdy pro bonitované půdně-ekologické jednotky (BPEJ)

Metodika je určena pro MZe k posouzení a odvození ceny BPEJ v souladu s potřebami zákona o ocenění majetku č. 151/1997 Sb. v aktuálním znění a navazujících prováděcích vyhlášek. Metodika je založena na výsledcích projektu NAZV QH 72257 a slouží ve svém modelovém uspořádání i pro zjištění dopadů změny struktury výroby plodin na BPEJ a pro vyhodnocení dopadů změny nákladů a tržeb na cenu půdy podle alternativních scénářů. Základ metodiky tvoří stanovení hrubého ročního rentního efektu (HRRE) na BPEJ.

Výpočet HRRE tvoří jeden z hlavních výsledků pro stanovení ceny BPEJ a je základem pro stanovení relací mezi BPEJ při kvantifikaci ekonomických dopadů možných variant ocenění v souladu se zemědělskou politikou, danou zejména podporami do zemědělství.

Metodický přístup umožnuje přesnější a pružnější přístup k hodnocení půdy podle BPEJ i v regionálním kontextu a je použitelný pro analytické podklady k tvorbě ekonomických nástrojů zemědělské politiky.

Praha: ÚZEI, říjen 2012, 20 str. + přílohy

Voltr, V., Hruška, M., Froněk, P. (ÚZEI), Šařec, P. (ČZU), Leština, J. (VÚRV, v. v. i.)

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Vypracování postupů a vzorců pro výpočet náhrady škod způsobených řízeným rozlivem povodní na polních plodinách pěstovaných na pozemcích, které jsou zahrnuty do území určených k těmto řízeným rozlivům.
Tato certifikovaná metodika slouží především Krajským agenturám pro zemědělství a venkov (KAZV), následně jednotlivým agenturám pro zemědělství a venkov (AZV), které přijímají žádosti poškozeného o náhradu škody způsobené rozlivem, dále škodní komisi, kterou ustanovuje vedoucí místně příslušné AZV a komisi, kterou ustanovuje náměstek ekonomicko-správního úseku, která rozhodne na základě sumarizace škod o konkrétních sazbách pro proplacení náhrad.

Praha: ÚZEI, březen 2010, 10 s.

Plášil, M. a kol.

Predikce rentability zemědělských komodit do roku 2014 (certifikovaná metodika)

Metodika je určena pro centrální sféru (MZe) pro prověřování ekonomické prosperity zemědělských producentů do roku 2013 i po roce 2013. Základem je model RENT-4, umožňující simulovat varianty vývoje rentability zemědělských komodit v závislosti na různých scénářích agrární politiky a tržních cenách zemědělských komodit. Výběr komodit pokrývá téměř 95 % z. p. v ČR, což umožňuje simulaci ekonomického vývoje a prosperity zemědělských podniků v různých regionech. Obsažena je rovněž metoda výpočtu nepřímých podpor v ŽV.

Praha: ÚZEI, říjen 2010, 68 s. + 7 příloh.

Foltýn. I. a kol.

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství

Doporučená metodika kalkulací nákladů a výnosů pro zemědělské podnikatelské subjekty vedoucí vnitropodnikové kalkulační účetnictví. Použitelná i pro podniky s daňovou evidencí.

Praha: ÚZEI, duben 2010, 73 s. ISBN 978-80-86671-75-8

Poláčková, J. a kol.

Metodika aplikace společných kritérií EU pro redefinici LFA v podmínkách ČR

Podrobný metodický postup aplikace jednotlivých společných kritérií EU pro vymezení LFA na územní jednotky ČR. Řeší rovněž překryv jednotlivých kritérií na dané územní jednotce, způsob "jemného doladění" vymezených LFA a stanovení podílu zemědělské půdy postižené znevýhodněním na zemědělské půdě územní jednotky.

Praha: ÚZEI, duben 2010, 30 s.

Kučera, J., Štolbová, M.

Metodika aplikace jemného doladění (fine tuning) nově stanovených LFA podle produkčních kritérií v podmínkách ČR

Zpracování postupu stanovení kritéria pro „jemné doladění“ méně příznivých oblastí, vymezených na základě společných půdně-klimatických kritérií EU.

Metodika byla zpracovaná v rámci uplatnění výsledků výzkumu projektu NAZV č. QF 3082 „Aktualizace a prohloubení vymezených méně příznivých oblastí a regionalizačních plánů pro nové programovací období EU“.

Praha: ÚZEI, prosinec 2009, 25 s.

Štolbová, M.

Metodika uplatnění bonitace půdního fondu pro stanovení průměrného SGM orné půdy obcí ČR

Vypracování postupu stanovení průměrného SGM orné půdy obcí ČR pro potřeby nového vymezení LFA, který by bral v úvahu rozdílné využití orné půdy v rozdílných půdně-klimatických podmínkách ČR.
Metodika byla zpracovaná v rámci řešení projektu NAZV QH72257 „Hodnocení zemědělského půdního fondu se zohledněním ochrany životního prostředí analyzuje souvislosti tvorby výnosu a rentního efektu v různých půdně-klimatických podmínkách“ a uplatnění výsledků výzkumu projektu NAZV č. QF 3082 „Aktualizace a prohloubení vymezených méně příznivých oblastí a regionalizačních plánů pro nové programovací období EU“.

Praha: ÚZEI, prosinec 2009, 25 s.

Štolbová M., Voltr, V., Ratinger, T.

Metodika posouzení krajinných prvků v kontextu hospodaření na zemědělské půdě

Metodika posouzení krajinných prvků v kontextu hospodaření na zemědělské půdě je zpracována na základě přípravy plného zavedení cross compliance. Zahrnuje analýzu popisu (definic) druhů krajinných prvků, analýzu pojmu rušení a poškozování krajinných prvků (příklady, popis), analýzu případů, kdy zásah do krajinných prvků není považován za porušení podmínky GAEC 6 (příklady, informace, důležité pro kontrolu v terénu a postup kontroly krajinných prvků).

Praha: ÚZEI, říjen 2009, 122 s.

Trantinová, M.

Metodika stanovení méně příznivých oblastí (LFA)

Vymezení oblastí méně příznivých pro zemědělství (Less-favoured areas - LFA) v souladu s nařízením Rady 1698/2005 při respektování specifik České republiky.

Metodika vznikla v rámci institucionální podpory výzkumného záměru MZE0002725101 "Analýza a vyhodnocování možností trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova ČR v podmínkách EU a Evropského modelu zemědělství".

Praha: ÚZEI, 2008, 15 s.

Štolbová, M.; Kučera J.; Hlavsa, T. a kol.

 

 

© 2021 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě