Přejít k hlavnímu obsahu

Matematické modelování ekonomických a ekologických procesů v agrárním sektoru, zejména s ohledem na SZP 2020+

Ústav zemědělské ekonomiky a informací se sídlem: Mánesova 75, Praha 2, 120 00 v rámci vědecké činnosti vypracovává Interní vývojový projekt č. 1110 s názvem „Matematické modelování ekonomických a ekologických procesů v agrárním sektoru, zejména s ohledem na SZP 2020+“.

Bližší údaje o ochraně Vašich osobních údajů uvádíme níže formou otázek a odpovědí:
Jaké Vaše osobní údaje ÚZEI zpracovává?

Pouze osobní údaje, které nám byly z Vaší strany předány.

Za jakým účelem ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává a na základě jakého titulu?

ÚZEI zpracovává Vaše osobní údaje pro účely Interního vývojového projektu ÚZEI (IDP č. 1110), jehož vyřešení a předání výsledků MZe významně přispívá k objektivním informacím o ekonomických a odborných výsledcích resortu zemědělství a výživy, zejména při posuzování účinnosti různých druhů podpor zemědělským subjektům ČR. ÚZEI Vaše osobní údaje zpracovává na základě titulu splnění právní povinnosti, která mu byla Ministerstvem zemědělství ČR uložena listinou, kterou byl ÚZEI zřízen.

Jakým osobám předá ÚZEI Vaše údaje, kdo je jejich příjemcem?

Vaše osobní údaje ÚZEI žádné třetí osobě poskytovat nebude, avšak v agregované a anonymizované podobě budou zveřejněny výzkumné výsledky, které se týkají standardů a normativů celého resortu zemědělství a k nimž Vaše údaje přispějí.

Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány pro účely případné kontroly ze strany státních orgánů a následně budou dále dlouhodobě zpracovávány pro účely historického či vědeckého výzkumu či pro statistické účely, například pro sledování dlouhodobých trendů v zemědělství.

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?
  • Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených Vám ÚZEI na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Právo na opravu, tedy aby ÚZEI bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI omezil zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo, aby ÚZEI aktualizoval Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.
  • Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze