Přejít k hlavnímu obsahu

Kdo jsme

Obrázek
Ředitel ÚZEI Ing. Štepán Kala, MBA, Ph.D.

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR (dále jen „MZe“) v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) ke dni 1. ledna 1993. 

Ředitelem ÚZEI je od 19.4.2016 Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.

Hlavní účel zřízení ÚZEI

  1. Provádění základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo vývoje a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií v oborech zemědělské ekonomiky a politiky včetně rozvoje multifunkčního charakteru zemědělství a venkova.

  2. Šíření výsledků výzkumu a vývoje prostřednictvím dalších forem předávání získaných poznatků pro potřeby agrárního sektoru a venkova zabezpečováním komplexního odborného servisu pro MZe a jiné orgány státní správy.

  3. Zajišťování funkce vzdělávacího, poradenského a informačního centra pro oblasti zemědělství, potravinářství a rozvoj venkova, realizované zejména získáváním, zpracováním, uchováním a šířením informací.

  4. Výkon funkce Kontaktního pracoviště FADN ČR (Liaison Agency FADN CZ).

  5. Vytváření kvalifikačního zázemí pro zemědělský poradenský systém, realizace dalšího vzdělávání cílových skupin v zemědělství a ve venkovském prostoru.

Hlavní účel zřízení ÚZEI je detailněji rozpracován do hlavních a jiných činností:

Věda a výzkum:  

Plní úkoly zaměřené zejména na studie, analýzy, propočty apod. z oblasti ekonomiky zemědělství. Zároveň jsou zde realizovány výzkumné projekty zaměřené na aplikaci výzkumných poznatků do hospodářských politik, které jsou důležitou profesní a znalostní základnou pro plnění zadaných úkolů.

FADN (Zemědělská účetní datová síť):  

Hlavním účelem FADN je sledování hospodaření a důchodové situace zemědělských podniků za účelem přípravy a vyhodnocování účinnosti Společné zemědělské politiky EU. Šetření FADN představuje jedinečný zdroj harmonizovaných a porovnatelných dat o hospodaření zemědělských podniků zpracovaných jednotnou metodikou napříč všemi členskými státy EU. ÚZEI využívá zdroje informací získané šetřením FADN jako významnou informační základnu pro plnění ostatních úkolů a projektů.

Knihovna Antonína Švehly (KAŠ):  

Posláním KAŠ jako specializované knihovny s celostátní působností je zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb v oblasti zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů pro širokou odbornou i laickou veřejnost. KAŠ je jednou z největších zemědělských knihoven na světě.

Poradenství:  

Zemědělský poradenský systém ČR je součástí evropského Farm Advisory System (FAS). ÚZEI zajišťuje zejména aktivity zaměřené na vedení Registru poradců akreditovaných MZe, akreditaci nových poradců a zvyšování odborné způsobilosti poradců akreditovaných MZe, kontrolu poradců akreditovaných MZe, certifikaci poradenských subjektů.

Vzdělávání:  

ÚZEI zajišťuje vzdělávací akce podle požadavků a potřeb Ministerstva zemědělství v nejrůznějších oblastech zemědělského resortu.

Poslání ÚZEI

Posláním ÚZEI je úsilí o zlepšení kvality života podnikatelů, komunit a lidí realizujících se v rámci rurálního prostoru České republiky prostřednictvím poskytování vysoce kvalitního servisu v oblasti analytické, vědecko-výzkumné, expertní, informační, vzdělávací a poradenské. Dále je to proaktivní účast na přípravách podkladů pro rozhodování MZe směrem k agrárnímu sektoru, rozvoji venkova, přírodním zdrojům, komunitám a lidem realizujícím se v rámci agrokomplexu, a to zejména prostřednictvím objektivních ekonomických analýz, vědecko-výzkumné, publikační, vzdělávací, poradenské a informační činnosti.

Vize ÚZEI

Naší vizí je dosáhnout, aby byl ÚZEI respektovaným lídrem v oblastech analytických, vědecko-výzkumných, vzdělávacích, poradenských a informačních, jak na regionální, národní i mezinárodní úrovni, a to zejména ve vztahu k zemědělství, potravinářství a obchodu. Zároveň by měl ÚZEI splňovat přísná kritéria a požadavky zejména MZe a dalších zájmových skupin v agrosektoru a vnějším okolí. To povede ke zlepšení a zpřesnění ekonomických i strukturálních informací a datové základny získávané od zájmových skupin agrokomplexu k účelu tvorby analýz pro rozhodování MZe. Finální užití analýz a dalších výstupů ÚZEI pro podporu rozhodování MZe povede k naplnění celostátních cílů Zemědělské politiky, jako je udržení nebo znovuzískání konkurenceschopnosti agrokomplexu, zajištění hospodářské udržitelnosti, podpora rozvoje venkova a také živé venkovské komunity. Primárním zájmem při rozvoji ÚZEI je monitorovat a následně řešit prioritní problémy a požadavky komerčního zemědělství, to i s ohledem na vlastníky zdrojů, podnikatele a související zájmové skupiny agrokomplexu, které jsou na sobě vzájemně závislé.

ÚZEI ve vztahu k Ministerstvu zemědělství

Z činností uvedených ve zřizovací listině je zřejmé, že ÚZEI plní primárně funkci servisní jako podporu pro rozhodování MZe. V této souvislosti je také prováděna organizace práce ÚZEI ve vztahu k potřebám, očekáváním a požadavkům MZe. Tato skutečnost má velmi významný vliv na rozsah financování všech aktivit ÚZEI.

MZe každý rok zadává ÚZEI tzv. roční tematické úkoly (TÚ), které vyplývají ze zaměření a potřeb jednotlivých útvarů ministerstva.  

Další rozvoj a zachování výzkumných, analytických a vzdělávacích činností ÚZEI je základem vysoce kvalitního servisu pro MZe i dalších rolí ÚZEI v rezortu MZe. Stabilní výzkumné zázemí je základem pro další navazující výstupy ÚZEI, které dosahují vyšší přidané hodnoty pro zadavatele právě díky synergii plynoucí z výzkumného zázemí. Bez tohoto by činnosti a výstupy ÚZEI ztratily potřebnou přidanou hodnotu a důležitý poznatkový předstih před potřebami praxe.

Výzkum v ÚZEI (zejména aplikačního charakteru) je v posledních letech financován především z institucionálních zdrojů na rozvoj výzkumného zázemí organizace. Prostředky institucionální podpory na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace jsou poskytovány z veřejných prostředků. Z tohoto důvodu je vedle efektivnosti kladen důraz rovněž na co největší transparentnost při jejich využití. ÚZEI využívá pro alokaci prostředků institucionální podpory vnitřní grantovou soutěž, na jejímž základě jsou pro každý rok určeny tzv. interní výzkumné projekty (IVP).

Dalšími zdroji, ze kterých je financována výzkumná činnost ÚZEI, jsou účasti v národních a mezinárodních projektech.