Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1272

Název projektu:

Welfare stájového skotu a další podmínky chovu v ČR s vazbou na ekonomiku chovu (interní výzkumný projekt) (Bošková)

Odpovědný řešitel:

Ing. Iveta Bošková, Ph.D.

Cíl projektu:

Cílem je provést šetření kvalitativních parametrů chovu dojnic ve vybraných zemědělských podnicích z nákladového šetření ÚZEI a vyhodnotit vazby mezi rentabilitou a vybranými ukazateli.

Souhrn projektu:

Cílem výzkumu bylo provést a vyhodnotit šetření technologické, technické a manažerské vybavenosti pro výrobu mléka u výběrové skupiny podniků a provést srovnání vybavenosti s jejich ekonomickými výsledky. Data byla zjištěna u skupiny 37 podniků prostřednictvím osobního rozhovoru s podporou standardizovaného dotazníkového archu. Byla prokázána značná heterogenita v technologickém vybavení od zastaralých technologií po nejmodernější vybavení, což se prokazatelně promítá do ekonomických výsledků. Výraznou slabinou stávajících staveb jsou zejména výšky střech. Stále ještě jsou v provozu stáje s vazným ustájením a žlaby pocházející ze šedesátých a sedmdesátých let; u těchto podniků byla prokázána nejnižší rentabilita z celého souboru šetření.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě