Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1273

Název projektu:

Vyhodnocení účinků strukturálních podpor v rámci osy I PRV 2007-2013 (interní výzkumný projekt) (Medonos)

Odpovědný řešitel:

Ing. Tomáš Medonos, Ph.D.

Cíl projektu:

Dokončení analytických prací zahájených v roce 2015, a to zejména se zaměřením na vyhodnocení účinků dle jednotlivých typů podniků (stupeň zatravnění, intenzita chovu přežvýkavců, příslušnost k LFA a kombinaci těchto kritérií) či typů projektů pro soubor podniků v databázi Albertina.
Zohlednění časových aspektů, kdy byla podpora přijata s možnými časovými posuny výchozích roků pro podpořené podniky v různých etapách – max. do 3 let.

Souhrn projektu:

Politici a daňoví poplatníci se stále více zajímají o zhodnocení efektů investičních podpor. Zároveň je třeba průběžně hodnotit i nastavení preferenčních kritérií zvýhodňujících určité skupiny příjemců těchto dotací. Hodnocení dopadů strukturální politiky a rozvoj těchto opatření vyžaduje a bude vyžadovat další analytické přístupy a jejich praktickou využitelnost. Vlastní analýzy se soustředí na vyhodnocení účinku preferenčního kritéria zvýhodňující podniky nacházející se v LFA oblastech a dále na evaluaci dopadů investiční podpory z Programu rozvoje venkova České republiky na léta 2007-2013 (PRV) mezi LFA oblastmi a oblastmi mimo LFA pomocí kontrafaktuálního přístupu. Analýzy byly postaveny na datech Bisnode Albertina, SZIF o příjemcích dotací, MZe a LPIS za roky 2007-2013. K řešení byly využity metody deskriptivní analýzy a kontrafaktuální analýza pro měření dopadů investičních podpor.
Z výsledků je patrné, že z plochy zemědělské půdy obhospodařované podniky, které obdržely podporu z opatření Modernizace, a z jejího podílu na celkové výměře zemědělské půdy v dané oblasti dle LPIS vyplývá, že největší část podporované plochy z celkové plochy v dané oblasti představovala 52,9 % v jiných LFA než horských – ty byl nejvíce podpořeny z hlediska plošnosti, dále 45,7 % plochy v LFA horských a 42,3 % plochy v oblastech mimo LFA. Celková výše podpory vyplacená od 5. 3. 2008 do 31. 12. 2015 přepočtená na ha zemědělské půdy podle katastru realizace projektu dosahuje 6 163 Kč/ha z. p. v případě oblastí LFA a 4 623 Kč/ha v případě oblastí mimo LFA. Zároveň z hlediska podílu celkových získaných preferenčních bodů na celkovém jejich počtu se preferenční kritérium upřednostňující realizaci investic ve znevýhodněných oblastech v kombinaci se snížením míry spolufinancování umístilo na druhém místě z celkového počtu 39 preferenčních kritérií uplatněných ve všech kolech PRV 2007-2013 s celkovým podílem 12,3 %. Je tedy možné konstatovat, že preferenční kritérium významným způsobem přispělo ke zvýhodnění alokace investičních podpor do LFA oblastí.
Z výsledků kontrafaktuální analýzy vyplynulo, že dosahované efekty investičních podpor v LFA oblastech a oblastech mimo LFA jsou rozdílné a v rámci jednotlivých metod mnohdy slabě prokazatelné. Souhrnně je možné říci, že v LFA oblastech byly prokázány dopady především na dodatečnost externích zdrojů financování v podobě vyšší míry bankovní zadluženosti u podpořených vůči nepodpořeným, dále u produktivity práce a kapitálové návratnosti. U podpořených podniků vůči nepodpořeným v oblastech mimo LFA byla dosahována vyšší hodnota celkové produkce, vyšší úroveň hrubé přidané hodnoty a také obdobně jako v případě podniků v LFA oblastech i vyšší úvěrová zadluženost. Také jsme ukázali, že existují určité metodologické záležitosti a problémy s daty, které ovlivňují důležitost výsledků: různé vzorky, různá zvažovaná období podpory a okolnosti měření efektů. Různé metody mohou poskytnout mírně nebo podstatněji různé výsledky.
Z analýzy generování vnitřních zdrojů na investice se ukazuje, že podniky v LFA oblastech generují mírně nižší zdroje na pořízení obnovy kapitálu ve srovnání s podniky mimo oblasti LFA. Na druhou stranu bylo prokázáno, že podniky své zvýhodnění kombinovaly se snížením procenta spolufinancování pravděpodobně za účelem jistoty získat podporu, protože žadatelé s tímto zvýhodněním žádaly o vyšší průměrnou podporu na úrovni 39,2 % ze způsobilých výdajů, což je pouze o 6,2 p. b. více ve srovnání s projekty bez této preference. Zároveň průměrná míra podpory v LFA činí 42,4 % a v oblastech mimo LFA 34,1 %, což opět potvrzuje snížení míry podpory ze strany žadatelů v průměru o 8,3 %. A proto kompromisním řešením by bylo snížení tohoto zvýhodnění v případě LFA oblastí např. na 5 % místo aktuálně uplatňovaných 10 %.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě