Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1281

Název projektu:

Vícekriteriální zhodnocení hospodaření zemědělských podniků (interní vývojový projekt) (Hloušková)

Odpovědný řešitel:

Ing. Zuzana Hloušková

Cíl projektu:

Cílem projektu je navrhnout metodiku pro sestavení komplexního vícekriteriálního zhodnocení hospodaření zemědělského podniku na bázi informací databáze FADN.

Souhrn projektu:

V rámci nově zpracovávaného projektu byla navržena metodika pro multikriteriální vyhodnocení hospodaření zemědělských podniků, které má za cíl sloužit jako podklad pro jeden z dalších výstupů pracoviště FADN.
K řešení projektu jsou využity možnosti datové základny výběrového šetření FADN, které každoročně sbírá údaje o struktuře, produkci a ekonomických výsledcích reprezentativního vzorku zemědělských podniků.
Výsledná bonitace podniku zohledňuje širší pojetí funkcí zemědělského podniku, než je pouze dosažení nejlepšího ekonomického výsledku. Na základě možností, které nabízí databáze FADN, bylo stanoveno pět dimenzí zohledňující produkční, finanční, výkonnostní, environmentální a ostatní (včetně sociální) funkční oblasti významné pro trvale udržitelný rozvoj zemědělství.
Zkoumané metodické otázky se zabývaly analýzou vstupních informací, které lze ke stanovenému cíli využít. Návazně byly nadefinovány indikátory jednotlivých oblastí, pro které byla stanovena metoda výpočtu a metoda přiřazení bodového ohodnocení. Vypočítané bodové ohodnocení je následně možné vážit jak na úrovni jednotlivých indikátorů, tak na úrovni dimenzí.
Navržené metodické zpracování nabízí flexibilní řešení jak při výběru indikátorů, tak při jejich bodování a vážení, což je žádoucí vzhledem k možnosti interakce na budoucí vývoj v zemědělství.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě