Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: INFORMACE K PROJEKTŮM

Název projektu:

Rozdělení interních projektů do kategorií

Interní projekty jsou rozděleny do tří kategorií – interní výzkumné projekty (IVP – celkem 6 projektů), interní vývojové projekty (IDP – celkem 8 projektů) a interní podpůrné projekty (IPP – celkem 3 projekty).

Interní výzkumné projekty jsou takové projekty, kde autoři otevírají nová témata, usilují o zpravidla užší cíle, kladou výzkumné hypotézy a rozvíjejí teoreticko-metodologickou a metodickou bázi ÚZEI. Tyto projekty jsou tedy většinou soustředěné na určitou relativně úzkou výzkumnou otázku. Jejich cílem je generovat nové znalosti (pro ÚZEI, resp. v rámci ČR či s mezinárodním přesahem) a výstupy do velké míry směřují do vědecké komunity (publikace v odborných/impaktovaných periodikách).

Interní vývojové projekty jsou takové projekty, které nemají za cíl generovat primárně nové věcné znalosti, spíše se snaží již dosažené znalosti aplikovat (a to pro případ budoucí potřeby) za účelem buď metodicky či modelově či datově doplnit aktivity chybějící pro kvalitní plnění tematických úkolů, nebo za účelem poskytování nových služeb.

Interní podpůrné projekty jsou zaměřeny na softwarovou, datovou či technicko-organizační podporu výzkumu nebo diseminace výzkumu. Jsou to tedy např. projekty vyvíjející nový software či aplikaci software, zaměřené na věcnou přípravu a organizaci workshopů, konferencí atd.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě