Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1292

Název projektu:

Pacht pozemků ve vybraných zemích EU (interní podpůrný projekt) (Voltr)

Odpovědný řešitel:

Ing. Václav Voltr, CSc.

Cíl projektu:

Popsat právní úpravu pachtu zemědělské půdy ve vybraných zemích EU a analyzovat jejich dopad na tvorbu pachtovného. Zhodnotit zahraniční právní normy srovnáním s úpravou pachtu půdy v ČR a vytipovat možná doporučení pro podmínky pachtu zemědělské půdy v ČR s ohledem na zajištění efektivního zemědělského hospodaření a ochranu zemědělské půdy.

Souhrn projektu:

V projektu je analyzován stav pachtu ve vybraných zemích EU a proveden rozbor možného právního řešení úpravy pachtu v České republice. Práce je založena na všeobecném přehledu situace pachtu půdy v Evropě z hlediska vývoje a politických aspektů. Největší pozornost byla věnována detailnímu posouzení právního prostředí ve Francii, Německu a Rakousku. Ve všech zemích jsou uplatňovány specifické zákony pro řešení pachtu s půdou a existuje zde poměrně silná ochrana pachtýře. Ve všech třech zemích jsou práva pachtýře spojena s předkupním právem, ve Francii a Rakousku má předkupní právo pachtýř, v Německu od určité výměry zemědělci. V Německu a Francii existuje dohlížecí orgán nad pachtovním trhem a ceny podléhají revizi. V Rakousku a Francii je doba pachtu regulovaná. Byl sestaven model ekonomických dopadů regulace trhu s půdou na velikost pachtovného. Ekonomický rozbor pachtu naznačuje, že regulace pachtovních vztahů může mít signifikantní význam pro tvorbu pachtovného. Podle statistické analýzy pachtu půdy ve většině zemí EU působí předkupní právo pachtýře na snížení pachtovného, ale předkupní právo obecně podle všech dostupných pramenů v dané zemi (tedy nejen pro pachtýře) působí na velikost pachtovného pozitivně. Maximální cena prodeje působí na pachtovné negativně. Minimální zákonné pachtovné působí na výsledné pachtovné pozitivně v kompletním souboru sledování všech zemí, ve starých zemích EU nebyl tento indikátor statisticky významný. Ve výpočtu existuje signifikantní konstanta velikosti pachtovného v nových zemích, která je o 104 €/ha nižší oproti starým zemím EU při započtení všech kvantifikovaných faktorů metadatabáze. V práci je doporučen další postup právní přípravy v dané oblasti formou široké diskuse, a to spíše specifického zákona pro pacht půdy.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě