Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1251

Název projektu:

Návrh stanovení metodického postupu pro oceňování vybraných ekosystémových služeb na faremní či lokální úrovni (interní vývojový projekt) (Čámská)

Odpovědný řešitel:

Ing. Klára Čámská, Ph.D.

Cíl projektu:

Cílem je zjistit možnosti ocenění ekosystémových služeb v zemědělství na úrovni lokální či faremní a otestovat je na vzorku farem.

Souhrn projektu:

Cílem projektu bylo na základě odborné literatury zjistit možnosti hodnocení vybraných ekosystémových služeb poskytovaných v rámci zemědělského hospodaření na úrovni lokální či faremní s využitím existujících modelů či metodik. Dále pilotně otestovat, zda lze měřit změnu poskytování ekosystémových služeb způsobenou vlivem agroenvironmentální politiky. Jako modelové území byla vybrána Křemžská kotlina v CHKO Blanský les v Jihočeském kraji a posuzovaná změna byla potenciální realizace protierozních opatření studie Generel revitalizace Křemžské kotliny. Byly vybrány a hodnoceny zásobovací služby se zaměřením na tržní produkci potravin a náklady navržených opatření z Generelu, regulační služby prevence eroze, zpracování znečištění a ukládání uhlíku a podpora biodiverzity. Pro měření změny poskytování ekosystémových služeb byly použity metody stanovení změny tržní ceny produkce na základě příspěvku na úhradu fixních nákladů a zisku a snížení tržeb, nákladu opatření, nákladu příležitosti, využití proxy ukazatele, přenesené hodnoty a další byly diskutovány. Výsledky projektu ukázaly, že je možné ocenit některé ekosystémové služby v zemědělství na faremní úrovni, nicméně sběr a příprava podkladů jsou náročné. Podařilo se ohodnotit finančně zásobovací funkce a její změny vlivem agroenvironmentální politiky a náklady na opatření. Změna dalších služeb byla hodnocena jinak než finančním vyjádřením. Obecně regulační ekosystémové služby podniku po zavedení opatření posilují, zásobovací služby se zmenšují a tyto změny jsou úměrné velikosti a intenzitě hospodaření podniku. Metodicky je zjištění posuzovaných změn služeb uchopitelné, ovšem může být neúměrně drahé.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě