Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1297

Název projektu:

Modelování dopadu změn LFA politiky na ekonomiku podniků (interní výzkumný projekt) (Hlavsa)

Odpovědný řešitel:

Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D.

Cíl projektu:

Motivací k projektu je zdokonalení vyhodnocování dopadů změn plateb LFA do ekonomiky farem. Hlavním cílem je zhodnocení dopadů změn plateb LFA na ekonomiku farem.

Souhrn projektu:

S ohledem na redefinici LFA od roku 2018 a při požadavku datově a analyticky podložené argumentace je poptávka po modelování dopadů změn v politice LFA neustále aktuální. Motivací tohoto interního výzkumného projektu je zdokonalení vyhodnocování dopadů změn plateb LFA do ekonomiky farem. Metodika práce využívá více statistických metod z oblasti analýzy závislostí kvantitativních znaků, a to včetně statistické verifikace dosažených výsledků. Součástí řešení je i simulace dopadů faktorů ovlivňujících výkonnost farem ve snaze odhadnout podíl farem s nižší výkonností.
Především skupina LFA-H vykazuje relativně vysokou závislost tvorby čisté přidané hodnoty na dotacích. Skupiny menších podniků vykazovaly zápornou čistou přidanou hodnotu po odečtu provozních dotací. S rostoucí velikostí podniku klesá podíl provozních dotací na čisté přidané hodnotě, klesá i podíl plateb LFA na celkových provozních dotacích. Vyšší zadluženost je více patrná u podniků s vyšší výměrou. Z regresních modelů vyplývá pozitivní vazba plateb LFA na čistou přidanou hodnotu v přepočtu na AWU ve skupině horských LFA. U podniků LFA-O a mimo LFA se tato vazba jednoznačně neprokázala. Změny a variabilita v LFA platbách ovlivňuje rozdělení ČPH velmi málo. V simulaci byly jako významnější faktory shledány obě produkce – ŽV i RV a výrobní spotřeba, která reflektuje náklady. Variabilita těchto veličin jak v LFA-H, tak i v LFA-O, tak i napříč velikostními skupinami v LFA, více přispívá k citlivosti ČPH na rozdělení právě těchto vstupních faktorů.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě