Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1277

Název projektu:

Matematické modelování vývoje ekonomiky zemědělství a agrárního sektoru v roce 2016 (interní vývojový projekt) (Foltýn)

Odpovědný řešitel:

RNDr. Ivan Foltýn, CSc.

Cíl projektu:

Cílem pro rok 2016 je pokračovat ve vývoji matematicko-modelových aparátů pro predikce dopadů agrární politiky na budoucí vývoj ekonomiky zemědělských komodit, ekonomiky vybraných typů zemědělských podniků a vybraných zemědělských regionů pro období 2015-2020. Snahou řešitelů je zapojovat do řešení i nové postupy a metody, které se v průběhu řešení IVP vyskytnou.

Souhrn projektu:

Reakce na požadavky ministra zemědělství na poskytování aktuálních údajů o ekonomickém vývoji resortu vyvolala pro ÚZEI nový pohled na dosavadní postupy. Ty se promítly do řešení IVP 1277 v roce 2016 - sledování aktuálního vývoje zemědělství a návazně celého agrárního sektoru s tvorbou aktuálních modelových predikcí a jejich permanentní zpřesňování v režimu tzv. „expresní ekonomiky“.
Kap. 1 je věnována modelování ekonomiky zemědělských komodit. Jsou popsány modely RENT 4 (revize standardního modelu rentability zemědělských komodit), AGRPOL-1 (nový model analýzy podpor agrární politiky navazující na model RENT-4), zdrojové báze údajů: šetření NAKL (každoroční nákladové šetření ÚZEI o ekonomice zemědělských komodit v časové řadě 1995-2016), databáze BASELINE (databáze ÚZEI o výrobně-ekonomických ukazatelích resortu v časové řadě 1995-2016 pro podporu matematických modelů vytvářených v ÚZEI).
Kap. 2 je věnována modelování výpočtu a predikce vývoje ekonomiky odvětví zemědělství - tzv. Souhrnný zemědělský účet (SZÚ). V kapitole je popsán model SZP-P1 z hlediska metodiky jeho tvorby a uvedeny výsledky zpracování modelu.
Kap. 3 je věnována problematice matematického modelování agrárního sektoru (zemědělství, potravinářský průmysl, obchod, spotřeba potravin). Je popsán model AGRO-2014 (matematický model dílčí tržní rovnováhy na bázi Leontieffovy metody Input/Output), s následující strukturou: sekce ZEM (výroba zemědělských surovin), sekce POTR (výroba potravinářských výrobků CZ-NACE 10.1-10.9 a 11), sekce OBCH (obchod s potravinami) a sekce SPOB (spotřeba potravin v přepočtu na obyvatele). v množstevním i hodnotovém vyjádření za rok 2014. Rozsah modelu představuje I/O matici cca 1250 řádků a sloupců.
Kap. 4 je věnována možnostem matematického modelování globální pozice odvětví zemědělství, potravinářství a dalších navazujících odvětví (dodavatelská a odběratelská odvětví NH). Pro kvantifikaci pozice zemědělství a navazujících odvětví se používají ukazatele: (1) podíl HDP zemědělství (příp. dalších odvětví agrárního sektoru) na celkovém HDP NH, (2) podíl zaměstnanosti v zemědělství (a příp. dalších odvětví) na celkové zaměstnanosti v NH. Byly vytvořeny 2 modely: model HDP-1 a ZAM 1, opírající se o NH bilance ČSÚ (na bázi Leotieffova modelu I/O s rozsahem 100 odvětví NH). Modely HDP-1 a ZAM-1 umožňují vypočítat ukazatele (1) a (2) jako důsledek předpokladů o změnách rozsahu zemědělství a dalších odvětví, které způsobí změny v rovnováze NH.
Kap. 5 je věnována analýze spotřeby potravin a sledování vývoje na trhu potravin v roce 2014. Analýzy se opírají o údaje firmy GfK (nákupy potravin spotřebiteli) za uvažovaný rok. Výsledky zahrnují objemy a ceny nákupů potravin podle formátů prodejů (hypermarkety, diskonty, supermarkety, menší obchody apod.) a dalších indikátorů.
Kap. 6 je věnována revizi VDD (výživové doporučené dávky) a DDP (doporučené dávky potravin), které byly pro české spotřebitele aktualizovány poprvé od 90 let. Výsledky byly revidovány pomocí optimalizačního modelu VYZIVA-1 (který byl vyvinut v minulých letech v rámci projektu Ministerstva vnitra „Výživa obyvatelstva v krizových situacích“).
Kap. 7 byla věnována hodnocení efektů investičních podpor projektů PRV pomocí metody CBA (Cost-Benefit-Analýza). Byly vyvinuty 2 modely: CBA-1 (model ekonomického hodnocení projektu) a CBA-2 (model socio-ekonomického hodnocení dopadů projektu na životní prostředí) pro aktuální hodnocení žádostí o investiční podpory v rámci PRV v resortu MZe.
Kap. 8 a 9 zahrnují zpracování pilotního projektu „sledování trhu s potravinami“ opírající se výsledky šetření firmy GfK na příkladu 2 vybraných komodit (máslo, kysané mléčné výrobky) za období 2012-2014. Výsledky zahrnují zejména nákupy potravin v PROMO akcích i mimo ně, podíly nákupů českých a zahraničních potravin (podle CZ čárového kódu), nákupy podle socio-demografického členění apod.
Všechny kapitoly jsou doplněny o ilustrace popsaných matematicko-modelových aparátů a jiných metod a postupů formou velmi podrobných tabulek dokumentující funkčnost popsaných metodologických prostředků.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě