Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1294

Název projektu:

MASO - Strategická analýza oboru zpracování masa a výroby masných výrobků v ČR (interní výzkumný projekt) (Špička)

Odpovědný řešitel:

doc. Ing. Jindřich, Špička, Ph.D.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je identifikovat zdroje a limity potenciální konkurenční výhody zpracovatelů masa v ČR vůči hlavním zahraničním obchodním partnerům. Strategická analýza je zpracována zejména z pohledu zpracovatelského průmyslu s ohledem na dodavatelské vztahy se zemědělci a odběratelské vztahy s řetězci a spotřebiteli.

Souhrn projektu:

Obor CZ-NACE 10.1 Zpracování masa a výroba masných výrobků je jedním z klíčových oborů potravinářského průmyslu ČR. Problémem zpracování masa a výroby masných výrobků v ČR je nízká konkurenceschopnost vertikály vůči hlavním zahraničním obchodním partnerům. Cílem projektu v roce 2016 bylo identifikovat problémy ve vertikále masa z pohledu zpracovatelů; vyhodnotit distribuci podpor zpracovatelům masa; vyhodnotit strategii chovu prasat, nákupní chování a preference spotřebitelů masa a masných výrobků. V roce 2016 byly identifikovány další silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Slabou stránku českého masného průmyslu představuje nízký stupeň integrace a kooperace ve vertikále a nerovnoměrnost investičních podpor z PRV v neprospěch malých zpracovatelů. Silnou stránkou dle analýzy nákupního chování je více než nadpoloviční preference spotřebitelů domácího původu masa a výrobků z něj a lze konstatovat úspěšnost informační kampaně zaměřenou na kvalitu a zemi původu ve skupině spotřebitelů s vyšším vzděláním a příjmy. Příležitosti představuje existující potenciál nákupu kvalitních, tuzemských výrobků u domácností preferujících cenu a nezohledňujících zemi původu (tzn. jednočlenné domácnosti, důchodci, osoby s nižším vzděláním). Hrozbu představuje málo integrovaný a komplexní systém poradenství pro chovatele a zpracovatele masa. Pro rok 2017 je předpokládáno pokračování projektu. Výsledky projektu přispěly k prohloubení informační báze o tomto důležitém oboru zpracovatelského průmyslu a identifikovaly doporučení na úrovni politiky a managementu podniků, které by bylo vhodné realizovat pro posílení konkurenční výhody vertikály zpracovatelů masa v ČR.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě