Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1286

Název projektu:

Druhé bydlení a jeho role v rozvoji venkova (interní výzkumný projekt) (Pospěch, Delín)

Odpovědný řešitel:

Mgr. Miloslav Delín (do 31. 8. 2016 Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.)

Cíl projektu:

Zmapovat roli druhého bydlení v rozvoji venkova ČR.

  • C1: Jaká jsou vzájemná očekávání a percepce obyvatel venkovské obce (locals) a obyvatel-uživatelů druhého bydlení v dané obci (incomers)?
  • C2: Jak se staví tyto dvě skupiny k rozvoji dané obce?
  • C3: Jak tyto jednotlivé skupiny přispívají k rozvoji obce?

Souhrn projektu:

Fenomén druhého bydlení, tedy především chalupářství a chataření, je na českém venkově významně rozšířený a představuje jedno ze specifik českého venkova v celoevropském kontextu. Zrod, respektive významný nárůst tohoto fenoménu spadá do poválečného období a souvisí především s proměnami venkovského osídlení (zejména s odsunem Němců), se změnami na trhu práce (změna požadavků zemědělské výroby, zkrácení pracovního týdne) a se životním stylem, ovlivňovaným politickými změnami. Oproti očekáváním přetrvala významná role druhého bydlení na venkově z dob socialismu až do současnosti. Struktura druhého bydlení dnes výrazně zasahuje do geografického profilu venkovských oblastí a potřeby jeho uživatelů se specifickým způsobem zapojují do rozvoje (venkovské) ekonomiky, zejména v oblasti služeb a volnočasové spotřeby. Konečně je druhé bydlení i jedním z podstatných faktorů, který ovlivňuje – v pozitivním i negativním smyslu – možnosti rozvoje venkova. Cílem tohoto projektu je zmapovat právě roli druhého bydlení v rozvoji venkova. Analýza se soustředí na rozhraní mezi venkovskými obcemi a uživateli druhého bydlení: jaká jsou jejich vzájemná očekávání, jak se staví k rozvoji své obce a jak k němu přispívají? Představovaný projekt se ve své empirické části orientuje dvěma základními směry. Na jedné straně se zaměřuje na vyjádření představitelů obcí, v nichž druhé bydlení představuje nezanedbatelnou součást dění odehrávajícího se v administrativním katastru. Toto vyjádření je relevantní proto, že objekty druhého bydlení, především ve smyslu chat, se vyskytují často mimo intravilán obce a přináší tak nutnost rozšíření základních služeb i do odlehlejších částí obhospodařovávaného území. Jedná se často o vzdálenější oblasti od center obce. Na straně druhé projekt představuje vyjádření uživatelů druhého bydlení v jedné z vytipovaných lokalit reprezentujících případovou studii. Na rozdíl od první části, kdy byla data pořízena dotazníkovým šetřením (survey), byly informace od uživatelů druhého bydlení pořízeny formou polostrukturovaných rozhovorů v terénu.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě