Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1298

Název projektu:

Aplikace teorie hospodářských cyklů a cenové transmise na programové řešení predikcí cen výrobců zemědělských plodin (interní vývojový projekt) (Pokorný)

Odpovědný řešitel:

Mgr. Jiří Pokorný

Cíl projektu:

Vylepšení metodiky predikování cen zemědělských komodit v rámci TÚ 40/4221.

Souhrn projektu:

Projekt rozvíjí predikční model využívaný na ÚZEI, v návaznosti na IVP z předchozích tří let.
Pozornost je věnována v první části cyklům a zjišťování jejich délek analýzou periodogramu. Byl také ověřen informační přínos cyklů pro predikci. Konkrétně byly zkoumány časové řady měsíčních CZV v rostlinné výrobě a ukázalo se, že délky periody cyklu 11, 12, 13 a 14 jsou zvoleny vhodně a nebyl nalezen dostatek případů pro to, aby byly do predikčního programu zařazeny délky jiné.
Ve druhé části se zkoumá cenová transmise ve vertikále kuřecího masa – od cen krmných obilovin přes cenu krmné směsi až po CZV jatečných kuřat. Analýza byla prováděna jednak využitím regresních modelů a také statistickým testováním kointegračních vztahů a Grangerovy kauzality. Z časového hlediska se zkoumal vliv bez zpoždění, se zpožděním 1 měsíc, a 2 měsíce. Zkoumaly se ceny české a v omezené míře i polské. Kointegrační vztah existuje mezi všemi články vertikály u obou zemí s výjimkou dvojic krmná pšenice – krmná směs v ČR, a krmná směs – cena brojlerů v Polsku. Platí, že změna ceny krmné pšenice zapříčiňuje změnu ceny krmné směsi, a ta dále zapříčiňuje změnu ceny kuřat. V případě ČR však vyšel jeden odlišný výsledek, a to, že změna ceny krmné směsi zapříčiňuje změnu ceny krmné kukuřice. Ostatní vztahy týkající se krmné kukuřice jsou nevýznamné. Regresní analýza naopak nenalezla žádný významný vztah ve vývoji cen ve vertikále kuřecího masa.
Ve třetí části jsou uvedeny úpravy provedené v rámci projektu na predikčním programu.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě