Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1254

Název projektu:

Analýza systému chráněných značek EU v ČR (interní podpůrný projekt) (Plášil)

Odpovědný řešitel:

Ing. Martin Plášil, Ph.D.

Cíl projektu:

Hlavní ambicí projektu je popsat a zanalyzovat vývoj systému chráněných značek EU v ČR v kontextu s ES.

Souhrn projektu:

Systém chráněných značek zemědělských produktů a potravin funguje v EU od roku 1993.
Cílem tohoto projektu je popis a analýza podmínek a získávání chráněných značek EU zemědělských produktů a potravin v ČR. Pro naplnění tohoto cíle byla analyzována legislativy ES a ČR upravující systém chráněných značek EU. Dále byla provedena analýza databáze EU DOOR.
ČR byla porovnávána, co se týče počtu zaregistrovaných názvů se státy, které ve stejném roce tzn. v roce 2004 přistoupily do EU. Jedná se o tyto země: Slovensko, Maďarsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Slovinsko, Malta a Kypr.
Porovnání proběhla jak v rámci zaregistrovaných názvů celkem, tak pak detailněji podle jednotlivého typu chráněného názvu tzn. samostatně CHZO, CHOP i ZTS. V tomto režimu pak byla provedena analýza získávání chráněných názvů v jednotlivých letech v období 2004-2016.
Následovala analýza délky celého procesu registrace názvů v systému chráněných značek EU v rámci ČR, a to od podání žádosti národní autoritě až po datum zaregistrování názvu a následně detailně v jednotlivých časových úsecích registrace tzn.: Od data podání žádosti národní autoritě po datum odeslání žádosti národní autoritou do EK, následně od data podání žádosti EK po datum publikování v Úředním věstníku EU, a poté od data publikování v Úředním věstníku EU do data registrace.
ČR je v porovnání s ostatními 9 zeměmi, které rovněž v roce 2004 přistoupili do EU v počtu získaných názvů v systému chráněných značek EU zemědělských produktů a potravin velmi úspěšná, neboť: Po Polsku, které má zapsáno 37 názvů celkem je ČR se svými 33 zaregistrovanými názvy nejúspěšnější.
V rámci registrace názvů v režimu CHZO je ČR v porovnání s ostatními 9 přistoupivšími zeměmi nejúspěšnější, neboť jich má zapsáno 23. V rámci registrace názvů v režimu CHOP je ČR v porovnání s ostatními 9 přistoupivšími zeměmi druhá se 6 zapsanými CHOP. I v rámci registrace názvů v režimu ZTS byla ČR úspěšná, umístila se v porovnání s ostatními 9 přistoupivšími zeměmi na 3. místě se svými 4 zápisy.
Délka procesu registrace názvů v systému chráněných značek zaregistrovaných ČR je značná. Nejdelší proces registrace tzn. od podání žádosti naší národní autoritě po zaevidování do rejstříku EK v případě ČR má v průměru CHZO, a to 1 711,85 dnů, následuje ZTS 1 548,75 dnů (bez započtení časového úseku registrace od podání žádosti o registraci naší národní autoritě po předání žádosti národní autoritou do EK) a CHOP 1 143,67 dnů.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě