Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1252

Název projektu:

Analýza determinant tržních cen zemědělské půdy v ČR se zaměření na charakteristiky kupujících (interní výzkumný projekt) (Jelínek)

Odpovědný řešitel:

Ing. Ladislav Jelínek, Ph.D.

Cíl projektu:

Kvantifikovat faktory ovlivňující ceny zemědělských pozemků při jejich obchodování, zejména se zřetelem na vybrané charakteristiky kupujících. Identifikovat takové charakteristiky zemědělských kupců, které prokazatelně zvyšují vyjednávací sílu na trhu s půdou.

Souhrn projektu:

Analyzovali jsme potenciální nedokonalosti trhu s půdou v ČR, prostřednictvím kterých mohou kupující získat výhodu v podobě její nižší placené ceny než optimální na trhu, která je definována jako maximální v daných podmínkách a čase. Stavíme na hypotéze, že tato disproporce v cenách plyne z tržních nedokonalostí, dané kromě jiného z historických vlastnicko-uživatelských relací s dominantním velkovýrobním hospodařením a pomalým zaváděním funkčních tržních institutů v období transformace.
Tržní neefektivnosti vyjádřené jako podíl reálné ceny a maximálně dosažitelné činil v letech 2008-14 průměrně téměř 30 tis. Kč/ha, které by prodávající získali, v případě, že by žádná ze smluvních stran neměla informační výhodu. Ukázalo se, že zemědělští kupující měli schopnost kapitalizovat svoji výhodu do vyjednané nižší ceny. Ovšem dále se ukazuje, že se tato výhoda ztrácí v průběhu sledovaných let. Analogicky čím kvalitnější obchodované půdy, tím se informační přínos (zisk) ztělesněný v lepší ceně eliminuje a snižuje tak vyjednávací prostor pro obě strany transakce. Nezemědělští kupci u transakcí s půdou poblíž urbánních center platí maximálně dosažitelné ceny pro daný lokální trh. Pokud tuto půdu získají zemědělští investoři v důsledku vyjednávací pozice, poté pravděpodobně za nižší než potenciálně dosažitelnou cenu.
Z dosavadní pilotní analýzy se ale nepodařilo najít dostatečné důkazy o tom, že nezemědělští aktéři celkově dominují trhu a zemědělskou půdu kupují za výrazně nižší ceny ve srovnání s ostatními skupinami.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě