Interní projekty řešené v roce 2016

Číslo projektu: 1255

Název projektu:

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR podle stupně zpracování (interní vývojový projekt) (Pohlová)

Odpovědný řešitel:

Ing. Karina Pohlová

Cíl projektu:

  • Vymezení jedné nebo více kategorií zpracovaných výrobků v rámci kapitol HS 01 až 24 celního sazebníku (s ohledem na nomenklaturní možnosti, s přihlédnutím k již existujícím tříděním a jejich revize a se zohledněním specifik českého AZO).
  • Vlastní analýza AZO na základě nově vytvořených kategorií.

Souhrn projektu:

Projekt měl dva dílčí cíle. Za prvé vymezení jedné nebo více kategorií zpracovaných agrárních výrobků a za druhé analýzu agrárního zahraničního obchodu ČR podle stupně zpracování komodit. Prostředkem k naplnění prvního cíle byl rozbor celního sazebníku (i s využitím vysvětlivek k celní nomenklatuře) a dostupných převodníků mezi různými nomenklaturami (např. mezi celní nomenklaturou a Klasifikací produkce CPA) spolu s revizí a kritickým zhodnocením již existujících třídění a materiálů. Tvorbu třídění přitom ovlivňuje jak samotné věcné posouzení položky (např. nutnost vymezení operací, jež budou považovány již za zpracování, nesoulad mezi mírou zpracování a pracností, resp. přidanou hodnotou apod.), tak nomenklaturní možnosti zařazení komodit (např. problém zařazení položek, které zahrnují jak nezpracovaný, tak zpracovaný produkt, nebo položek s názvem „ostatní“). Nutná je tak určitá simplifikace a vhledem k tomu, že z mnoha důvodů ideální a univerzální třídění vytvořit nelze, musí být výsledek určitým kompromisem, mj. z hlediska náročnosti na další jeho používání (zpracování dat, aktualizace číselníků), popř. možnosti využití pro mezinárodní porovnání. Různá dostupná třídění se liší v řadě aspektů (počet kategorií, použitá nomenklatuře a jejím detailu i v rozdílném zařazování některého zboží), což vyplývá z faktu, že slouží k různým účelům a jsou nazírána z různých úhlů pohledu. Dle nové metodiky vznikly tři kategorie - kategorie nezpracovaných komodit, méně zpracovaných komodit a vysoce zpracovaných komodit. Dělicí čára mezi nezpracované a zpracované byla v první řadě dána tím, zda je produkt výstupem některého z odvětví potravinářského, popř. jiného průmyslu. Rozlišení méně a vysoce zpracovaných výrobků se odvíjelo od toho, kolika stupni zpracování výrobky prošly. Dále bylo přihlédnuto k tomu, zda se jedná o produkt z jedné suroviny nebo více surovin a zda již některá zpracovaným výrobkem je. Při tvorbě kategorií byly využity i 8místné kódy KN, tj. nejpodrobnější úroveň celní nomenklatury. Druhý cíl práce pokrývá analýza českého AZO, a to i v teritoriálním a komoditním pohledu, za nově vytvořené kategorie.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě