Interní výzkumné projekty řešené v roce 2015

Číslo projektu: 1297

Název projektu:

Rozvoj metod v oblasti hodnocení dopadu LFA plateb (Hlavsa)

Odpovědný řešitel:

Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D.

Cíl projektu:

Návrh metodického postupu pro vyhodnocení vlivu změn plateb LFA na ekonomiku podniků.

Abstrakt:

Program rozvoje venkova včetně opatření LFA je na roky 2014–2020 schválen. Smyslem tohoto opatření je kompenzovat dodatečné náklady a ušlé příjmy v souvislosti s omezením zemědělské produkce a tím zachovat udržitelné systémy hospodaření v oblastech s přírodními omezeními, kde leží polovina zemědělského půdního fondu v ČR. Hodnocení dopadů politiky LFA a rozvoj opatření LFA vyžaduje a bude vyžadovat další analytické přístupy, které budou poskytovat další argumenty pro jednotlivá řešení. S tím souvisí i rozvoj metodického aparátu, který bude možné k vyhodnocování využít. Cílem interního výzkumného projektu je posoudit vliv změny LFA plateb na ekonomiku podniků. K řešení bylo využito metod finanční analýzy, ekonometrického modelování produkčních funkcí, testování Kruskal-Wallisovým testem a analýzy rozdělení. Analýzy byly postaveny na datech Bisnode Albertina, SZIF, MZe a LPIS za roky 2007–2012. V projektu byla hodnocena ekonomická výkonnost a technická efektivnost podniků v LFA, byly analyzovány rozdílnosti vybraných hospodářských ukazatelů a byla sledována citlivost ekonomiky podniků v závislosti na změny sazeb LFA plateb. Z výsledků je patrné, že důchodové podpory nesjednocují příjmovou úroveň zemědělských podniků v různě znevýhodněných oblastech. Nejvíce ovlivňují podniky v LFA s výměrou do 900 ha, po započítání agroenvi podpor je jejich situace ještě lepší. Většina typů dotací ovlivňuje efektivnost výroby podniků slabě, nelze je považovat za signifikantní faktor. Nejohroženější skupinou v souvislosti se snížením plateb LFA jsou podniky s nejmenší výměrou, které jsou také nejvíce závislé na LFA platbách.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě