Interní výzkumné projekty řešené v roce 2015

Číslo projektu: 1292

Název projektu:

Role zemědělské půdy v podmínkách ČR a její institucionální aspekty (Voltr)

Odpovědný řešitel:

Ing. Václav Voltr, CSc.

Cíl projektu:

Vyhodnotit roli vlastnictví zemědělské půdy zejména ve vztahu k rozvoji podnikání v ČR, rozvoji krajiny a venkova, ochraně zemědělského půdního fondu, vyhodnocení pozice vlastníků půdy, a to vše zejména na základě porovnání pohledu na zemědělskou půdu v ČR a v zahraničí při respektování výrazně odlišné struktury českého zemědělství, charakterizované převažujícím podnikáním obchodních společností, proti většině evropských zemí. Výsledkem projektu by mělo být definování požadavků na další institucionální vývoj vztahů k zemědělské půdě v ČR.

Abstrakt:

Projekt Role zemědělské půdy v podmínkách ČR a její institucionální aspekty se zabýval trvale udržitelným rozvojem vztahů k půdě. Řešil majetkovou provázanost při nákupu půdy, která vede k centralizaci investic především z městských oblastí, analyzoval vztahy vlastníka a nájemce na venkově a hlouběji zpracoval právní vztahy v Evropě při nákupu půdy, které jsou ve všech sledovaných zemích legislativně upraveny. Projekt navrhl jako optimální institut trvalého bydliště v místě při nákupu půdy formou přednostního práva při nákupu půdy. V projektu byly vyhodnoceny názory členů nevládních organizací, zástupců obcí a odborníků na otázky týkající se institucionálních záležitostí vlastnictví a nájmu půdy.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě