Interní výzkumné projekty řešené v roce 2015

Číslo projektu: 1287

Název projektu:

Metodologie cenových predikcí v zemědělství (Froněk)

Odpovědný řešitel:

RNDr. Froněk Pavel, CSc.

Cíl projektu:

Analýza ekonomických predikcí a jejich aplikací z metodologického hlediska.

Abstrakt:

Práce se zabývá metodickou problematikou predikcí cen v zemědělství. V teoretické části vytváří určitá zobecnění pro predikční činnost vůbec a podává i zobecnění přesahující vymezený rámec směrem i do určité noetické a „filozofické“ problematiky predikování. Jak teoretická, tak i praktická část vychází z dosavadních zkušeností při predikování cen, ale i jiných ekonomických objektů v ÚZEI. V této souvislosti je zmíněn stručně i „historický“ přehled počátků predikční činnosti v ÚZEI (resp. v předchozí formaci této instituce: ZÚÚS). Také rešerše si všímá i novějších a starších zahraničních pramenů, které vymezovaly základy řešené problematiky. V textu zprávy jsou jednotlivé predikční metody kriticky rozebírány se zřetelem k jejich dalšímu využití. Některé problémy (paradoxy při vytváření predikčních modelů) jsou ilustrovány na příkladech. Výsledkem dosavadní predikční činnosti v ÚZEI jsou i některé metodické návrhy pro analýzu predikčních modelů (využití matematické entropie, rozhodovacích funkcí, aplikace subjektivních pravděpodobností). V tomto směru práce navazuje na předchozí výsledky a syntetizuje je s novými návrhy. Zavedený pojem metapredikce a popis základních možností, které s tímto pojmem souvisí, se snaží vymezit predikční prostředí jako obecnější celek, jehož konkretizace může vést k vytvoření speciálních predikčních systémů. Praktické zkušenosti z interaktivního predikování jsou velmi stručně ukázány v příloze.

© 2018 ÚZEI | Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 | Zobrazit na mapě